Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 28.3.2023 16.19

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 28.3.2023

Av den beredningsfinansiering som välfärdsområdet fick förra året övergick 24 miljoner euro till det här året. Välfärdsområdesstyrelsen valde entreprenören för Salo sjukhus vid sitt sammanträde på tisdag.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdets verksamhetsutgifter förra året blev lägre än vad man hade förväntat sig. Underskridandet beror mest på att kostnaderna för ICT-beredningen realiserades långsammare än vad som hade förutspåtts. En delorsak till, varför utfallet av budgeten blev 51,3 procent var att man inte fick anställt det önskade antalet personer för beredningen av välfärdsområdet. Även rekryteringarna av ordinarie tjänsteinnehavare och inledandet av handhavandet av tjänsterna förverkligades inte i den planerade omfattningen.

I beredningen av verksamheten satsade man på den kontrollerade överföringen av organiseringsansvaret, och då tidpunkten för övergången kom, hade man förberett de kritiska funktionerna. På det här årets sida återstod det rikligt med berednings- och ändringsarbete, eftersom man prioriterade de kritiska funktionerna i beredningen. Det övergår statsbidrag till belopp av 24,0 miljoner euro som har beviljats för beredningen från år 2022, vilket är 11,7 miljoner mera än vad man hade förutspått. De relevanta händelserna under räkenskapsperioden har beskrivits i verksamhetsberättelsen. I bilagan ingår även bokslutskalkylerna.

Samkommunens för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt verksamhetsintäkter under år 2022 uppgick till 834,9 miljoner euro, vilket betyder en ökning på 0,8 % från förra året. Det kumulativa underskott som medlemskommunerna ska täcka innan samkommunen överförs till välfärdsområdet, fördelat på medlemskommunerna i relation till andelarna av grundkapitalet var 1,6 miljoner euro förra året. De relevanta händelserna under räkenskapsperioden har beskrivits i verksamhetsberättelsen, i vilken ingår även bokslutskalkyler.

Underskottet i bokslutet för Kårkulla samkommun år 2022 blev 442 841 euro, då målsättningen var ett resultat med överskott på 475 888 euro. Samkommunens ackumulerade underskott på 1,3 miljoner euro från tidigare räkenskapsperioder samt underskottet under den avslutade räkenskapsperioden 442 841 euro, totalt 1,7 miljoner euro, har fakturerats av samkommunens medlemskommuner och beaktats i bokslutet. Således visar bokslutet att de underskott som har ackumulerats under tidigare år samt det underskott som uppstod under året 2022 har blivit täckta.

Den sista räkenskapsperioden för Samkommunen för specialomsorgsdistriktet i Egentliga Finland (KTO) uppvisade ett överskott på 340 843,45 euro. Det beslöts att överskottet överförs till balansräkningen på konton för över- och underskott under de föregående åren. 

Hartela Länsi-Suomi Oy uppför Salo sjukhus på entreprenad

Välfärdsområdesstyrelsen valde Hartela Länsi-Suomi Oy till entreprenör för nybyggnaden vid Salo sjukhus. Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 14.12.2023 att moderniseringsprojektet för Salo sjukhus genomförs i enlighet med projektplanen och att investeringen kan inledas. Projektet har beviljats bygglov 14.11.2022. Bygglovet innehåller nybyggnaderna, totalrenoveringarna av de gamla lokalerna samt rivningsarbeten.

Projektet innehåller nybyggnad, sanering samt rivning av det gamla byggnadsbeståndet. I projektet placeras de nuvarande enheterna för den specialiserade sjukvården och primärvården, vilka fungerar separat från varandra i en byggnad. Målsättningen är att bygga fungerande lokaler som stöder moderna medicinska processer och integration av social- och hälsotjänster för Salo sjukhus. Byggprojektet blir färdigt för sjukhusanvändning stegvis 2025-2027.

Allmän anvisning för lönesättning godkändes

Välfärdsområdesstyrelsen godkände principer av allmän karaktär för användning av olika löneelement i arbetsavtalen i välfärdsområdet. Till största delar är anvisningen att förklara innehållet i ärenden som hänför sig till avtalsbestämmelserna. Under den kommande våren kommer man att bereda de system för arbetsvärdering och de system för värdering av arbetsprestation som införs i Varha. Beredningen av värderingssystemen kommer att kräva mycket arbete och beredningen kommer att utföras i samarbete med representanter för personalorganisationerna.

Välfärdsområdesstyrelsen har ett sammanträde även 4.4

På basis av tidsschemat för beslutsfattande om ärenden har det ansetts behövligt att välfärdsområdesstyrelsen har ett sammanträde i stället för aftonskola även på tisdag 4.4.2023 kl. 13.

Verksamhetsanvisning om stöd för närståendevård sändes tillbaka för ny beredning.

Övriga ärenden som inte nämns i detta meddelande godkändes enligt förslagen.