Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 17.11.2023 11.21

Delaktighet för alla

Nyckelord:

En effektiv planering av delaktigheten hjälper Varha att utveckla och ordna lämpliga tjänster av god kvalitet för att tillgodose invånarnas behov. Delaktighet främjas bäst i vardagliga miljöer och i varje kundmöte.

Kuvituskuva, osallisuus

Ett starkt engagemang för delaktighetens möjligheter från invånarnas sida stärker Varhas insatser för bättre service på många plan. Det bidrar inte bara till enskilda personers livskompetens och välbefinnande, utan också till samhörighet och konkret deltagande.

Vikten av delaktiga invånare betonas även av välfärdsområdesstyrelsens ordförande Sanna Vauranoja.

– När vi bereder beslut och utvecklar tjänster är det mycket viktigt att höra hur våra invånare upplever att beslut och eventuella förändringar påverkar deras vardag. Det är oerhört värdefullt att höra från våra kunder hur vi varje dag lyckas med att agera på ett vänligt och jämlikt sätt.

– Det är viktigt att komma ihåg att delaktighet verkligen är för alla. Det förutsätter också att vi har strukturer för delaktighet för de kunder som inte är de första att ta ställning till hur tjänsterna fungerar eller till våra beslut, fortsätter Vauranoja.

Samarbetet med organisationer ytterst viktigt

Samarbetet med Varhas olika organisationer spelar en central roll i frågan om delaktighet i invånarnas liv.

– Ett exempel på detta samarbete är det pilotprojekt med utbildning av erfarenhetsexperter som planerades och genomfördes 2022–2023 i samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Det innefattade en kartläggning av organisationernas och församlingarnas erfarenhetsexpertverksamhet och ett gemensamt diskussionstillfälle, säger regionplanerare Marjut Aalto från Egentliga Finlands minnesförening.

Avsikten är att riktlinjerna för erfarenhetsexpertverksamheten i Varhas område ska träda i kraft den 1 januari 2024.

– Organisationernas verksamhet är i sig en form av delaktighet. Genom ett starkt samarbete mellan Varha och organisationerna kommer kundens och invånarens röst att höras i utvecklingen av Varhas tjänster, fortsätter Aalto.

En viktig form av samarbete gäller lokalerna. Varha erbjuder organisationer avgiftsfri tillgång till välfärdområdets lokaler fram till utgången av 2023. Stående tider och annan användning av lokalerna kommer i princip att fortsätta som tidigare, alltså kan organisationerna använda samma lokaler som tidigare.

Erfarenhetsexpertis bidrar till mer kundorienterade tjänster

Delaktigheten konkretiseras i möten med kunder. Erfarenheterna från dessa möten bidrar till att utveckla tjänsterna så att de i större utsträckning bygger på en dialog.

– Jag tror att grunden för delaktighet är ett personligt bemötande och att man blir hörd på ett genuint sätt, med beaktande av kundens livshistoria och sjukdomar. För mig har det varit viktigt att delta i beslut som gäller min egen vård, säger Varhas utbildade erfarenhetsexpert Tuula Nikkilä.

Genom kunddelaktighet kan vi närma oss samutveckling, där vi kan kombinera kundernas och deras anhörigas erfarenhetskunskap med de professionellas evidensbaserade metoder och erfarenhetskunskap.

– Med hjälp av erfarenhetsexpertis kan man öka förståelsen och planera, utveckla och utvärdera tjänsterna. Erfarenhetsexperten kan med hjälp av sitt eget exempel inge hopp och skapa förståelse för situationen, tillägger Nikkilä.

Varhas delaktighetsplan utarbetas

I den delaktighetsplan som håller på utarbetas för 2023–2025 beskrivs hur personer, organisationer, näringslivet och andra intressentgrupper i Egentliga Finland kan delta i och påverka servicen och beslutsfattandet i vårt välfärdsområde.

Planen beskriver det nuvarande läget, mål, praxis och utvecklingsåtgärder i fråga om delaktighet. Den fungerar som vägledning och ett löfte till våra invånare och synliggör hur vi främjar delaktighet och gör det till en del av det vardagliga arbetet.

– Jag tror inte att några planer, strategier eller principer hjälper om delaktighet och kundorientering inte är en integrerad del av vår verksamhetskultur och vårt dagliga arbete, påpekar Sanna Vauranoja.

Delaktighetsplanen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och välfärdsområdesstyrelsen ska årligen informeras om hur arbetet med den framskrider. Varhas första delaktighetsplan kommer att läggas fram för beslut i välfärdsområdesstyrelsen i december.

Läs mer om delaktighet