Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.2.2024 11.55

Egentliga Finlands välfärdsområde är föregångare inom miljöansvar

Nyckelord:

Varha kommer att fortsätta sitt hållbarhetsarbete i enlighet med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts program för hållbar utveckling, med målet att bli en föregångare bland välfärdsområdena.

Händer som håller världen. Sjukvårdssymboler i bakgrunden.

– Vi kommer att fortsätta att driva vår ambition att främja en hållbar utveckling och bygga vidare på det program för ekologisk hållbarhet som lanserades i sjukvårdsdistriktet. Nu ser vi som välfärdsområde på vår omfattande verksamhet på ett mer mångsidigt sätt genom de olika dimensionerna av hållbar utveckling, varav social hållbarhet särskilt framhålls, beskriver Varhas strategidirektör Leena Setälä.

Den planetära modellen för hållbar utveckling av hälso- och sjukvården beskriver heltäckande de åtgärder som välfärdsområdena kan vidta för att bidra till planetens livskraft. Planetary health care: a framework for sustainable health systems - The Lancet Planetary Health i vilken den lägsta nivån i modellen beskriver olika sätt att minska CO2-utsläppen från social- och hälsovårdsektorn.

– Våra största utsläpp handlar om energi, mathållning, transportbränslen, byggande och läkemedel. Till exempel inom energisektorn har vi goda möjligheter att gå över till utsläppsfri energi och minska vårt koldioxidavtryck i det avseendet, säger Leena.

Sjukvårdsdistriktets modell för hantering av patienternas matsvinn visade sig för ett par år sedan vara mycket kostnadseffektiv och har nu tillämpats i Varhas verksamhet. Även användningen av läkemedel kan på många sätt föras i en hållbarare riktning.

– Läkemedelssvinn, som orsakas av till exempel för stora förpackningar eller beredskapslagring, orsakar en onödig belastning på miljön. Överdriven användning av antimikrobiella läkemedel leder till utvecklingen av resistenta mikrober, som har en skadlig effekt på människor och miljö, listar Leena.

Effektiv behandling är den andra nivån i den planetära hälsomodellen.

– Den bästa vården för patienter och miljö är effektiv och snabb vård, där patienten får den hjälp hen behöver på en gång. Det är miljömässigt ansvarsfullt att rensa ut olämpliga metoder och minska slöseriet i serviceprocesserna, säger hon.

Den högsta nivån, kanske viktigast, är förebyggande vård. Om det behövs mindre sjukvård och socialtjänster kommer det att minska koldioxidavtrycket och är också mänskligt hållbart.

Varha deltar i nationell forskning om social- och hälsovårdens miljömässiga hållbarhet

Varhas rykte som en främjare av miljöansvar har stärkts av ett projekt som fick forskningsfinansiering från statsrådets kansli år 2021. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitet, Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd utredde i projektet styrningsmekanismerna för social- och hälsovårdens ekologiska hållbarhet.

Slutrapporten färdigställdes i augusti 2023 för Ekologiskt hållbar social- och hälsovård: En utredning om det nationella målet och styrmekanismerna – Information för användning (tietokayttoon.fi) (på finska).

– EKO-social- och hälsovårds-projektet var det första som beräknade koldioxidavtrycket för Finlands social- och hälsovårdssektor. Social- och hälsovårdssektorn står för 6,5 procent av hela Finlands koldioxidutsläpp, varav socialvården står för 2,3 procent och hälsovården för 4,2 procent, säger Leena Setälä, som har deltagit i planeringen och genomförandet av projektet från första början.

Projektet gav en omfattande och ingående översikt över hur social- och hälsovårdens miljömässiga hållbarhet styrs internationellt och i Finland.

– Vår utredning ger välfärdsområdena en kunskapsbas, varifrån social- och hälsovårdssektorns koldioxidavtryck uppstår och vilka metoder som finns för att stävja det. I projektet skapade vi också en styrmodell och ett mätinstrument som är realistiskt och respekterar välfärdsområdenas egen beslutanderätt. Områdena besluter själva på vilken ambitionsnivå man vill arbeta, säger Leena.

De riksomfattande målen för social- och hälsovården förutsätter att välfärdsområdena tar hänsyn till möjligheterna av förstärkning, för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

– Rapporten ger goda redskap för det här arbetet, tillägger hon.

Ett program för hållbar utveckling förbereds

Ett nytt femårigt program för hållbar utveckling förbereds i år för Varha. Syftet är att identifiera Varhas potential att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och minska utsläpp som påskyndar klimatförändringen.

Koldioxidneutralt Åbo år 2029

Varha stöder Åbo stads mål att uppnå koldioxidneutralitet i slutet av årtiondet. Åbo är en europeisk pionjär i sitt klimatarbete, då EU-kommissionen valde Åbo bland hundratals sökande till programmet "100 koldioxidneutrala och intelligenta städer år 2030".

– Varha är Egentliga Finlands största arbetsgivare och vi kan påverka våra klimatutsläpp på många sätt, så det var naturligt att vi svarade på Åbo stads inbjudan och tog hänsyn till Åbos mål i vårt eget program, säger Leena Setälä.

Miljöansvar ingår i Varhas värderingar. Vår verksamhet är ansvarsfull och effektiv.