Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.11.2023 17.06

Investeringsplan framskrider till välfärdsområdesfullmäktige

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområdes investeringsplan samt projektplanen om att ändra Åbolands sjukhus till Kaskisbackens social- och hälsocentral framskred till välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen fortsatte behandlingen av nästa års budget utifrån välfärdsområdesfullmäktiges principbeslut som det fattade förra veckan. Välfärdsområdesstyrelsen godkände vid sitt sammanträde på tisdagen programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024-2026 korrigerat så att det är överensstämmande med välfärdsområdesfullmäktiges principbeslut. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner att investeringsplanen 2025–2028 sänds till ministerierna för förhandsförfarandet för godkännande. Av helheten för Varhas investeringsplan 2025–2028 på 229,1 miljoner euro hör 215,5 miljoner euro till delplanen för social- och hälsovården och 13,6 miljoner euro till delplanen för räddningsväsendet. I planen ingår det lokalprojekt sammanlagt med ett belopp av 178,5 miljoner euro, varav 171,4 miljoner euro ingår i delplanen för social- och hälsovården. De mest betydande lokalprojekten i planen för social- och hälsovården, sammanlagt 80,1 miljoner euro, är förknippade med en nybyggnad som ersätter Gertruds och Mäntyrinne äldreboenden samt med andra delen av IoT-Campus i Salo. Dessutom ingår det i planen projekt att ersätta hälsostationerna i Åbo centrum och Kråkkärret, för vilka det reserveras sammanlagt 69,7 miljoner euro. I planen för räddningsväsendet föreslås det 7,1 miljoner euro för en tillbyggnad/sanering av Jaani brandstation. Planen ska tillställas de styrande ministerierna senast 31.12.2023 för förhandsförfarande för godkännande.    

Välfärdsområdesstyrelsen godkände arrangemangen som gäller Åbolands sjukhus och avtalshelheten som hänför sig till det, och den föreslår vidare välfärdsområdesfullmäktige att projektplanen godkänns. Projektplanen innehåller bland annat den operativa planen och lokalprogrammet. Ett föravtal om projektplaneringsskede, vilket gäller Åbolands sjukhus, godkändes i välfärdsområdesstyrelsen för Varha 6.6.2023. Investeringsplanen ska tillställas de styrande ministerierna senast 31.12.2023 för förhandsförfarande för godkännande. Statsrådet har ändrat Varhas fullmakt att uppta lån för år 2024 och villkoret för utnyttjandet av den ändrade fullmakten att uppta lån är att programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet tillställs finansministeriet för att säkerställa välfärdsområdets förmåga att sköta lån på lång sikt. Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet och dess lyckade verkställande påverkar på motsvarande sätt även, huruvida investeringsplanen för åren 2025-2028 är acceptabel vid ministerierna 

Fullmäktigemotionen som hänför sig till avgiftsfria preventivmedel sändes tillbaka för ny beredning liksom paragrafen om regional delegation för utkomststödsärenden. Det beslöts om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.