Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 30.1.2024 17.43

Mångservicecentral för missbrukarvården i november 2025

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände vid sitt sammanträde på tisdagen den ändrade projektplanen för mångservicecentralen inom missbrukarvården och det fortsatta handlingsprogrammet för effektivering av rekryteringen av socialarbetare.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

På platsen för Mäntykoti som ligger i Tallbacken i Åbo byggs det en ny mångservicecentral inom missbrukarvården. Till mångservicecentralen övergår vid sidan om Sillankorva, Sirkkala dagcenter och den nya enheten för stött boende även hälsorådgivningen Milli, mottagningslokaler för hälsovården samt socialt arbete inom boende- och missbrukartjänster.

Man har för avsikt att föra upphandlingsbeslutet som gäller valet av entreprenören till välfärdsområdesstyrelsen för behandling senare på våren 2024. I enlighet med projektet som övergick från Åbo stad hyr Varha lokalerna i mångservicecentralen av byggherren, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy. Avsikten är att lokalerna byggs färdiga i november 2025. 

Situationen med socialarbetare löses

Handlingsprogrammet för att effektivera rekryteringen av socialarbetare, vilken godkändes i juni, har haft effekt, men inte tillräckligt. Kunddimensioneringen som stramades åt vid ingången av år 2024, enligt vilken en socialarbetare får ha högst 30 klienter i stället för nuvarande 35 klienter, försvårade situationen ytterligare, liksom även regionförvaltningsmyndighetens uppmaning att avstå från arrangemang som liknar personalhyrning. 

Välfärdsområdesstyrelsen godkände allmänna principer för fortsättningen av handlingsprogrammet för att garantera tillräckligheten av socialarbetare, och utvecklingen av situationen med socialarbetare följs regelbundet upp i förtroendeorganen. 

Välfärdsområdesstyrelsen förutsätter att det utarbetas noggrannare riktlinjer för att verkställa åtgärderna i handlingsprogrammet som gäller rekryteringsarvodet och boendeförmånen. Ledningen för social- och funktionshinderservicen ska tillsammans med arbetstagare i barnskyddet söka efter gemensamma verksamhetsmodeller för att förbättra situationen permanent.

Dispositionsplaner för förvaltningen

Välfärdsområdesstyrelsen godkände dispositionsplanerna för organiseringens tjänster och koncerntjänster för det innevarande året.

Organiseringens tjänster svarar bland annat för Varhas strategiska planering, säkerhet och riskhantering, kundhandledning, tvåspråkig service, upphandlingstjänster och avtalshantering, FUUI-verksamhet, främjande av välfärd och hälsa samt tjänster för kunskapsbaserad ledning och forskningsdata.

Koncerntjänster står för förvaltnings-, personal-, it-, kommunikations-, fastighets- och stödtjänster. De godkända dispositionsplanerna kommer inte att ändras under året, om kostnadseffekterna av de ändringar som behövs blir under 500 000 euro på årsnivå och de kan genomföras inom budgeten och dess bindande nivåer. 

Paragraf 25 ströks från listan. Välfärdsområdesstyrelsens aftonskola nästa vecka ändras till välfärdsområdesstyrelsens egentliga sammanträde, där det behandlas även ärenden som hör till aftonskolan. Övriga paragrafer, vilka inte behandlas i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.