Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.8.2023 09.45

Närståendevården utvecklas i samarbete

Nyckelord:

Organisationerna för närståendevård i Egentliga Finland och Närståendevårdarnas förbund gav den 15 augusti ett ställningstagande om situationen för närståendevård till ordförandena för Varhas välfärdsområdesfullmäktige och till aktörer inom närståendevården. Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har under sommaren genomfört en enkät bland närståendevårdare för att få veta hur de upplever sin livskvalitet och sitt behov av stöd. Enkätens svar kommer att analyseras och beaktas, till exempel vid planeringen av tjänster som stöder närståendevårdarna.

Sanna Vauranoja ja tummiin vaatteisiinpukeutunut nainen katsovat kameraan.

På bilden från vänster: Katja Havula, verksamhetsledare vid Åbo Regionens Närståendevårdare rf och Sanna Vauranoja, ordförande i välfärdsområdesstyrelsen.

Under hösten 2022 utarbetades enhetliga kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Egentliga Finlands välfärdsområde för personer under 18 år och för 18 år fyllda. Arbetet var ett samarbete mellan kommunerna, projektet Framtidens social- och hälsocentral och projektet Tjänster som stöder boende hemma för äldre. I samband med att kriterierna harmoniserades bedömdes även de befintliga kundernas stödbehov på nytt och nya närståendeavtal ingicks med vårdbehövande/vårdare.

Harmoniseringen av stödkriterierna och den därigenom ökade regionala jämlikheten bland vårdarna fick beröm i ställningstagandet. Som positivt upplevdes till exempel att ingen självrisk tas ut för vården under närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar.

Ställningstagandet uttrycker ändå oro för närståendevårdarnas välbefinnande och för enhetlig tillgång till tjänster inom Varhas område. Enligt ställningstagandet finns det många närståendevårdare som tar inte ut sin lagstadgade ledighet. Närståendevårdarna har inte heller tillräcklig information om sina rättigheter till ledighet.    

Henkilöitä seisoo neuvottelutilassa

Enkätresultaten stöder utvecklingen av tjänsterna

I sitt ställningstagande bjuder organisationerna in aktörer inom Varha till samarbete för att säkerställa att Varha blir det ledande välfärdsområdet i Finland när det gäller stöd till närståendevårdarna. Målet är att närståendevårdarna ska få tillgång till tillräckliga tjänster och stöd på lika villkor. Varha tar tacksamt emot organisationernas inbjudan till samarbete. Arbetet har påbörjats.

Till exempel besvarades enkäten "Behov av stöd för närståendevårdare och utveckling av tjänsterna till stöd för närståendevården" av 581 närståendevårdare och avlösare elektroniskt och av åtminstone 500 via pappersblankett. Svar kom från alla 27 kommuner i regionen, vilket innebär att enkäten nådde målgruppen väl.  Det finns cirka 4 100 närståendevårdare med avtal i Egentliga Finland. Av dessa är cirka 900 närståendevårdare för personer under 18 år och 3 200 för 18 år fyllda och äldre (18–64 år: 700 vårdare och 65 år och äldre: 2 500 vårdare).

– Det gläder oss att så många deltog i enkäten – ett stort tack till alla som svarade, säger Marika Tuimala, servicedirektör för tjänster för äldre.

– Den preliminära analysen av svaren visar att cirka 64 procent av dem som svarade på den elektroniska enkäten var över 65 år och cirka 77 procent av alla respondenter var kvinnor. Cirka 70 procent upplevde att de orkar bra eller ganska bra med sitt arbete. Orosmoment som lyftes fram i de fritt formulerade svaren var bland annat den psykiska belastningen och den vårdbehövandes hälsa, fortsätter Tuimala.

– Resultaten kommer att analyseras och sammanställas i en rapport, som närståendevårdarna får tillgång till. Utbudet av tjänsterna som stöder närståendevårdare bör utvecklas i linje med enkätsvaren. Utvecklingsarbetet bör också fästa avseende vid de tjänster som erbjuds den vårdbehövande när närståendevårdaren är ledig. Varha har ännu inte fastställt tillvägagångssättet för hälsokontroller för närståendevårdare. Också i den här frågan vore det viktigt att beakta enkätresultaten, säger integrationsdirektör Kirsi Kiviniemi

Närmare uppgifter om enkätens resultat publiceras senare under hösten.

En länk till enkäten "Behov av stöd för närståendevårdare och utveckling av tjänsterna till stöd för närståendevården" skickades per e-post till de närståendevårdare vars e-postadress fanns registrerad hos enheten för kundhandledning vid Varhas tjänster för äldre. Alla närståendevårdare fick dessutom enkäten som pappersblankett samt ett returkuvert per post. Enkäten kunde besvaras på Varhas webbplats under tiden 2.7–6.8.2023.

Enkäten riktade sig närståendevårdare och deras avlösare samt till personer som är intresserade av att utveckla närståendevården inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Syftet med enkäten var att utreda hur närståendevårdarna som sköter eller stöder sina närstående upplever sin livskvalitet och sitt stödbehov. Med närståendevårdare avsågs i enkäten en person som tar hand om en närstående, oberoende av ålder och om hen har ingått ett avtal om närståendevård med välfärdsområdet eller inte, eller om hen bor i samma hushåll som den vårdbehövande.

Läs mer: