Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.4.2024 11.42

Omorganiseringen inom Varha fortsätter: målet är att betjäna kunderna allt effektivare

Nyckelord:

En organisation av Varhas storlek lever och utvecklas hela tiden. Huvudmålsättningarna för välfärdsområdesreformen är att garantera jämlik service, minska skillnader i välfärd och hälsa och stävja kostnadsökningar. För att uppnå dessa målsättningar bör Varha omorganisera sig för att kunna betjäna sina kunder alltmer effektivt.

Vit flagga på flaggstången. Biljetten har en logotyp som lyder "Varha. Välbefinnandeområdet i det faktiska Finland. Propertika-Finlands välfärdsområde'. Himlen i bakgrunden är klarblå.

- Vi har övergått från det första förändringsskedet till en förnyelsefas. I en organisation av Varhas storlek pågår ett flertal reformer samtidigt. Behovet av att förenhetliga våra tjänster är stort och vi vill påskynda vår utveckling också genom att organisera oss så att vi kan uppnå våra målsättningar, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.  

Den nuvarande organisationen bildades för att delvis vara temporär när Varha inledde sin verksamhet i början av 2023. Arbetet med omorganiseringen pågår och planen för dess tidtabell behandlas i Varhas samarbetskommitté den 17 april.

Enligt planen ska den nya organisationen träda i kraft fr.o.m. ingången av 2025. Beredning och verkställande av ändringar i en organisation med mer än 23 000 anställda och för till exempel tusentals kostnadsställen tar tid. På grund av budget- och räkenskapsperioden samt olika IT-systemändringar, tidsplaneras de största ändringarna till årsskiftet.

De olika resultatområdena har sina egna tyngdpunkter

I det här skedet finns det ändringsbehov i organiseringen av resultatområdena för ÅUCS/sjukhustjänster, social- och hälsotjänster samt tjänster för äldre. 

- Med de planerade ändringarna vill vi också svara på responsen i personalenkäten hösten 2023. Syftet är att göra ledningsstrukturerna lättare och organisationen lägre samt att förtydliga ansvarsstrukturerna, säger Martikainen.

Inom ÅUCS/sjukhustjänster är ett mål bl.a. att resurserna utnyttjas allt bättre. På grund av inrättandet av resultatgruppen för barn, unga och familjer är det inom social- och hälsotjänster nödvändigt att granska strukturen också inom de övriga resultatgrupperna så att tjänsterna blir smidigare. Inom tjänsterna för äldre är målet att övergå till serviceinriktade serviceområden. Närchefernas arbete stöds genomgående inom Varha.

De planerade reformerna inverkar sannolikt på en del av tjänste- och anställningsförhållandena. Ändringarna förutsätter bland annat att det inrättas nya tjänster och att gamla dras in.

Våra resultatområden i Varha är stora och fungerar till många delar mycket självständigt. Ändringen förs framåt i samarbete i varje resultatområdes egna samarbetsorgan och dessutom behandlas ärendet i resultatområdenas egna nämnder.

Det är meningen att beslut fattas om de nya organisationerna i början av sommaren, delvis i välfärdsområdesstyrelsen och delvis genom ett beslut av välfärdsområdesdirektören beroende på vilka ändringarna är.

Ändringen berör inte direkt koncerntjänsterna och organiseringens tjänster och inte heller Räddningstjänsterna, som delvis omorganiserades redan under vintern 2023-2024. I enlighet med det beslut som välfärdområdesstyrelsen fattade vintern 2024 granskas dock ledningssystemet inom alla resultatområden som en del av programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet. Under innevarande år utreds dessutom lönenivåerna för Varhas ledning.

Pressen att anpassa ekonomin ökar

Utvecklingen av Varhas ekonomiska situation förutses bli beklagansvärt ogynnsam. Vi ser inte heller någon ände på pressen att spara som kommer från den nationella styrningen. Utgående från den ekonomiska utvecklingen samt programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet fattar välfärdsområdesstyrelsen i juni beslut om de ekonomiska ramarna för 2025.

I praktiken inleds eventuella samarbetsförhandlingar om de ändringar som beror på produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker tidigast i augusti. Det råder fortfarande stor personalbrist gällande yrkeskunniga personer inom social- och hälsovårdsbranschen, och det behövs fler yrkeskunniga personer till dessa uppgifter inom Varha även framöver.