Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.7.2024 13.57

Pediatriker inom öppen vård ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga: snabbt, flexibelt och i tidigt skede som grundläggande stöd

Nyckelord:

Om medel och metoder inom de yrkesutbildade personerna hos rådgivningsbyrån för barnavård eller inom elevvården att hjälpa barnet till exempel med neurologiska eller mentala utmaningar inte är tillräckliga, behövs det ytterligare stöd som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården som stöd för basservicen. De pediatriker inom öppen vård, det vill säga specialistläkarna vid ÅUCS Barn- och ungdomsklinik, som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha), gör det smidigare att kunna konsultera, verksamheten utan remisser har genomslag och den är snabb redan innan problemen tillspetsas.

Käsissä punainen paperinen sydän.

Sex pediatriker inom öppen vård som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga arbetar fysiskt inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha), med undantag av Åbo, vid social- och hälsocentralerna inom sina egna områden cirka en gång i veckan. Övriga tider är de tillgängliga per telefon för de yrkesutbildade personerna inom sitt område, deltar i nätverksarbetet och antecknar sina iakttagelser i patientjournalerna inom de lokala informationssystemen.  

- Barnens utmaningar kan lösas där barnen befinner sig, det vill säga att till exempel rehabiliteringsåtgärder kan föras till skola eller daghem, berättar Minna Aaltonen, specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin och pediatriker inom öppen vård, som redan från början har utvecklat verksamheten hos de områdesspecifika pediatrikerna inom öppen vård.

Individuella lösningar tillhandahållna av det konsulterande teamet

Pediatriker inom öppen vård inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga deltar som representanter för den specialiserade sjukvården i områdenas sektorsövergripande bedömnings- och konsultationsteam. Dessa team, som består av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och bildningssektorn, sammanträder 1–2 gånger i månaden beroende på område. I teamen funderar man individuellt och familjeinriktat på nödvändiga stödåtgärder och undersökningar för att den utmaning som barnet eller den unga har i sitt liv ska kunna lösas så snabbt och nära som möjligt.

- Den yrkesutbildade personen tar med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd barnets eller den ungas ärende till det konsulterande teamet där man tillsammans söker lösningar på ärendet i fråga. Före detta har ett ärende som gäller barnet redan diskuterats sektorsövergripande på den grundläggande nivån. Föräldern eller barnet själv kan också föreslå att ärendet behandlas i teamet, anger Minna Aaltonen.

- Man strävar till exempel efter att hjälpa ett barn som är kund inom barnskyddet så att det inte ens skulle behövas omhändertagande eller barnskydd, tillägger Minna Aaltonen.

Efter konsultationsteamet behövs inga remisser, utan barnet eller den unga hänvisas till en bekant yrkesutbildad person, till exempel en terapeut eller även till mottagning hos en pediatriker inom öppen vård inom det egna området. Inom Egentliga Finlands välfärdsområdes (Varha) olika områden varierar antalet arbetstagarresurser och kompetensområden och detta påverkar också alternativen till fortsatt vård för barnet. Men pediatrikerna inom öppen vård kan ändå inte åtgärda en potentiell resursbrist på den grundläggande nivån.

Vid sidan av barnneurologin inom den specialiserade sjukvården samt barn- och ungdomspsykiatrin inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) omfattar samarbetspartner för pediatrikerna inom öppen vård hela social- och hälsovårdstjänsterna. Dessutom av kommunernas bildningssektor deltar småbarnspedagogik och skolor, även Åbo sjukhusskola, samt organisationer.

Minna Aaltonen
Specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin och pediatriker inom öppen vård Minna Aaltonen

En smidig och löpande dialog och nöjda föräldrar

Föräldrarna har särskilt berömt att någon, tack vare det konsulterande teamet, tar hand om barnets ärende på riktigt. Med teamet finns det ett telefonnummer som man kan kontakta i barnets ärende. De yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården på området har för sin del varit nöjda med verksamheten särskilt för att dialogen blivit smidigare och mer löpande och att man har en regelbunden möjlighet att fråga samt konsultera.

- Denna verksamhet har också gett mig väldigt mycket. Jag har till exempel kunnat sätta mig in i sociavårdstjänster i mycket större omfattning än vad jag kunde ha gjort verksam som läkare endast vid ÅUCS, säger Minna Aaltonen.

Minna har utbildat bland annat läkare i Kuopio och Tammerfors i verksamhetsmodellen för pediatrikerna inom öppen vård som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga. Verksamheten har också utvidgat till andra delar av Finland.

Till det sektorsövergripande bedömnings- och konsultationsteamet kan, beroende på områdets resurser, höra till exempel:

  • psykolog
  • hälsovårdare
  • skolläkare
  • rådgivningsläkare
  • ergoterapeut
  • talterapeut
  • socialtjänster, Kundhandledningen Fackla
  • kommunens bildningsväsende
  • specialiserad sjukvård

Bakgrund till verksamheten

Verksamheten inom öppen pediatrik med syftet att ge sig ut på fältet och röra sig bland barn och de unga inleddes vid ÅUCS i början av 2017, då Minna började utveckla den där. Tidigare hade verksamheten med att besöka skolorna redan funnits i liten skala i Salo och S:t Karins. Verksamheten med pediatriker som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga inleddes med finansiering som anvisats för att förebygga utslagning. Bakgrunden till detta var beslutet om att lägga ned förlossningsverksamheten på Salo sjukhus.

I och med Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har verksamheten utvidgats till nästan hela Egentliga Finland. Inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) arbetar sex pediatriker inom öppen vård, det vill säga specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin, som ger sig ut på fältet och rör sig bland barn och de unga och som har slutfört efterutbildning i öppen pediatrik. Målet är att inleda verksamheten också i Åbo.

Mera information: