Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.3.2024 11.09

Reformen av servicenätet i Varha genomförs stegvis

Social- och hälsocentraltjänster ska framöver tillhandahållas på tre nivåer

Nyckelord:

Reformen av servicenätet för social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) kommer att beredas under våren för att därefter gå vidare till beslut. I det utkast som tjänsteinnehavarna i Varha har tagit fram som grund för diskussion betonas flexibilitet i tjänsterna och kontinuitet i vården.

Kaisa Ojansivu

När det gäller placeringen av tjänsterna beaktas befolkningsprognoserna på lång sikt samt skillnaderna i områdenas servicebehov. Trots de föreslagna nedskärningarna i servicenätet tryggas social- och hälsovårdstjänsterna för alla invånare.

Utkastet till servicenätet för social- och hälsocentraltjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde är en lägesbild av hur social- och hälsocentraltjänsterna ska produceras i fortsättningen. Planeringen utgår från servicestrategin som godkändes 2023 och från strategins omfattande och inkluderande beredning. Reformen av servicenätet i sin helhet kommer att ta flera år. Beslut om verksamhetsställenas placering och tjänster fattas per servicehelhet.

Under våren 2024 framskrider planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänster till beslut. Senare i år kommer beslut att fattas om planer för servicenätet för tjänster för äldre, ÅUCS-sjukhustjänster och andra social- och hälsovårdstjänster.

- För att förnya oss är vi tvungna att stegvis avstå från vissa verksamhetsställen. Vår finansiering och personal räcker inte till för att upprätthålla hela det nuvarande servicenätet. Lokalkostnaderna är endast en del av helheten. Med den här reformen strävar vi efter att ytterligare effektivisera verksamheten, samtidigt som vi lyssnar på våra kunders behov gällande digitala tjänster. Vi vill förnya oss så, att våra serviceställen är attraktiva arbetsplatser också tack vare sitt läge, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

I reformen av servicenätet beaktas Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet, som har som mål att spara 50 miljoner euro i lokalkostnader före utgången av 2026.

Flera omfattande delhelheter ingår i reformen av Varhas tjänster. Dessa är bland annat utvecklingen av kundhandledningen, digitala tjänster, mobila tjänster samt förnyandet av klient- och patientdatasystemen. Reformen tar hänsyn till invånarnas behov, lokala förhållanden, tillgången och tillgängligheten till tjänster samt kostnadseffekter.

– I framtiden kommer Varhas tjänster att tillhandahållas via flera olika kanaler och de ska vara flexibla för kundens behov. Vi kommer också att införa en så kallad egenteam-modell, där ett team som består av en läkare, skötare och annan nödvändig vårdpersonal ansvarar för att vården av den egna patienten är smidig och kontinuerlig, säger Antti Parpo, direktör för organiseringens tjänster.

Tre nivåer av service

I den nuvarande planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänsterna ska tjänsterna erbjudas på tre nivåer:

  • Social- och hälsocentraler erbjuder ett brett utbud av tjänster
  • Social- och hälsostationer erbjuder ett något smalare utbud av tjänster
  • Serviceställen inom social- och hälsovården erbjuder ett begränsat utbud av lokala tjänster.

I det här skedet har man identifierat de befolkningskoncentrationer där många invånare behöver service och därmed gäller den föreslagna planen den regionala placeringen av social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna. Utöver det här ska också ett första utkast tas fram gällande antalet serviceställen inom social- och hälsovården samt deras placering. Serviceställenas antal och placering beror på servicenätet för social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna.

Framöver är det meningen att social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna ska erbjuda läkar- och skötarmottagningar också utöver den öppna sjukvården. Det kan till exempel handla om familjecentertjänster, mun- och tandvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, tjänster som stöder funktionsförmågan samt socialservice.

Social- och hälsovårdstjänsterna tryggas trots att antalet verksamhetsställen minskar

I utkastet för den kortfristiga planen som tjänsteinnehavarna har tagit fram föreslås att antalet verksamhetsställen minskas. Samtidigt ska tillgången till tjänster säkerställas på olika sätt. Enligt utkastet ska Varha ha 35 fasta social- och hälsocentraler år 2026. Två befintliga hälsostationer får en ny roll, till exempel som familjecenter.

I framtiden, dvs. efter 2026, kommer Varha att ha 8 social- och hälsocentraler med omfattande servce i de största befolkningskoncentrationerna, inklusive den nya social- och hälsocentralen Kaskisbacken. I medelstora bosättningscentrum ska det finnas 17 social- och hälsostationer, vars tjänster blir tillgängliga för en stor del av befolkningen. Därutöver ska det finnas 11 serviceställen inom social- och hälsovården. Antalet serviceställen diskuteras närmare allteftersom distanstjänsterna och eventuella mobila tjänster utvecklas.

För närvarande har Varha 53 social- och hälsocentraler. Fram till utgången av 2026 ska servicen stegvis upphöra på 16 av de hälsostationer som står inför de största utmaningarna beträffande verksamhet, lokalernas skick eller tillgång på personal. Kundbesöken till dessa verksamhetsställen ska styras till distanstjänster och större verksamhetsställen som ligger på 13–33 minuters köravstånd från det som läggs ned.

Planerna kommer sannolikt också att medföra ändringar för personalen. Den här saken diskuteras närmare när planerna preciseras. När det gäller reformen vill Varha kunna erbjuda attraktiva arbetstillfällen samt engagera den fastanställda personalen i allt högre grad, varvid också behovet av inhyrd personal minskar.

Välfärdsområdesstyrelsen ska behandla planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänsterna i juni och beslut fattas av välfärdsområdesfullmäktige den 12 juni 2024.

Läs mera:

Strategin och servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde