Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.3.2023 09.07

Ungdomarna i Egentliga Finland kan nu påverka utvecklingen av preventivvårdstjänster

Alla ungdomar i Egentliga Finland har i mars möjlighet att delta i utvecklandet av preventivvårdstjänsterna samt i främjandet av sexualrådgivningen och den sexuella hälsan med hjälp av en enkät som hör till ett examensarbete. Enkäten genomförs via tjänsten Kerro kantasi.

Tyttö ja poika reppuselässä

I Egentliga Finland inleddes försöket med avgiftsfria preventivmedel 1/11 2022. Alla under 25 år ska oberoende av bostadsort eller kön ha tillgång till ett lämpligt preventivmedel och under projekttiden har unga möjlighet att få bland annat avgiftsfria preventivmedel. 

Nu gör studeranden, hälsovårdare-barnmorska Katri Alanko från Åbo yrkeshögskola sitt examensarbete (YH) om temat Att engagera unga i utvecklandet av preventivvårdstjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde. Enkäten riktas till unga mellan 13 och 20 år.

– Jag valde temat eftersom jag var intresserad av det pågående projektet angående preventivmedel. Att samordna preventivvårdstjänsterna och avgiftsfria preventivmedel är ett viktigt steg på vägen mot jämställda tjänster inom ungas sexuella hälsa. Jag tog kontakt med Taru Elo som är projektchef för avgiftsfria preventivmedel och utvecklingsarbetets tema mognade i diskussionerna med Taru, berättar Alanko, som för närvarande arbetar på rådgivningsbyrån för mödravård.

– Det är viktigt att engagera ungdomar i beslutsfattandet när man planerar att genomföra preventivvårdstjänsterna för unga efter projektet.

Enkäten implementeras av Ungdomsfullmäktige och med hjälp av unga influencers

Enkäten genomförs i tjänsten Kerro kantasi, som är ett enkätunderlag som administreras av Åbo stad. Fördelarna med enkätverktyget Kerro kantasi är bland annat transparens, öppenhet och möjliggörande av svarandens anonymitet.

Egentliga Finlands ungdomsråd är till exempel redo att sprida enkäten till hela landskapet. Egentliga Finlands ungdomsråd inleder sin verksamhet tisdagen 14/3 2023 och vi är med på det första mötet för att presentera försöket med avgiftsfria preventivmedel och det engagerande utvecklingsarbetet, säger projektchefen Taru Elo från Programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland. Elo är representant för och handledare för uppdragsgivaren för utvecklingsarbetet, Tuuli Lahti är skolans handledande lärare.

Syftet är att göra enkäten synligare bland annat genom en kampanj på webben där unga influencers utnyttjas. Alanko och Elo önskar att få så många svarande som möjligt från varje kommun.

– I enkäten finns 15 frågor och möjliga svarsalternativ varav den unga kan välja ett eller flera lämpliga alternativ. Vid behov förlängs enkätens svarstid så att vi säkert får heltäckande svar, säger Alanko.

Enkäten görs anonymt och det tar bara cirka 5 minuter att svara på den.

I enkäten frågar man bland annat svarandens hemort, åldersgrupp och kön, om den unga har information om försöket med avgiftsfria preventivmedel, om den unga redan har använt avgiftsfria preventivmedel och hur den unga skulle vilja sköta tidsbeställning i frågor som gäller preventivmedel.

Dessutom frågar man var den unga vill sköta ärenden som gäller preventivmedel och var man skaffar information, hur påverkar det att preventivmedel kostar eller inte eller skulle påverka användningen av preventivmedel och om den unga har varit nöjd med den service hen fått i ärenden angående preventivmedel och sexuell hälsa. 

Syftet med enkäten är att utöver att engagera unga också producera värdefull information om hur de unga anser att preventivrådgivning, tillgång till preventivmedel och rådgivning om sexuell hälsa borde genomföras enligt de unga. Resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet inom preventivvårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde, säger Alanko.

kerrokantasi.turku.fi/raskaudenehkaisy

  • Uppdragsgivaren för utvecklingsarbetet är Programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland, preventivvårdstjänsternas projekt. Projekt försöker bland annat harmonisera och utveckla preventivvårdstjänster för personer under 25 år. Målet med projektet är att i fortsättningen trygga tjänsternas enhetlighet, tillgång, nåbarhet, kvalitet och patientsäkerhet.