Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.5.2024 09.45

Utlåtanden begärs för att stödja planeringen av social- och hälsocentralen i Åbo centrum

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde planerar ett centrum för social- och hälsovårdsservice i Åbo centrum. Med enkäten vill vi höra hurdana idéer och förväntningar kunderna har när det gäller planerade funktioner och service. Frågorna rör allt från centrets faciliteter till digitala tjänster och tillgänglighet. Du har fram till måndagen den 27 maj på dig att ge din syn i Kerro kantasi -tjänsten.

Varhan kuvasydän, jossa työntekijöiden kasvoja.

Den nya centrala social- och hälsovårdscentralen kommer att ersätta den nuvarande hälsostationen på Hantverkaregatan, och avsikten är att även annan social- och hälsovårdsservice i Varha ska placeras där.

Genomförandesättet och omfattningen utreds ännu. Alternativen är antingen en nybyggnad eller en befintlig fastighet i Åbo centrum. Det preliminära målet är att ha service i den nya social- och hälsovårdscentralen i slutet av 2020-talet. Utöver genomförandesättet bestäms planeringen av Varhas kommande servicenät.

Frågorna omfattar det fysiska utrymmet, digitala tjänster, öppettider, olika kundgruppers önskemål och även eventuella andra tjänster, t.ex. från organisationer.

– Vi hoppas få in många svar och synpunkter genom enkäten, så att den nya social- och hälsovårdscentralen på bästa möjliga sätt tillgodoser våra kunders behov, säger områdeschef för social- och hälsotjänsterna Terhi Painilainen.

Svaren sammanställs som en rapport till nämnden för social- och hälsotjänster i juni 2024.

Enkäten är öppen 13–27.5.2024: 

Planen för servicenätet gäller perioden 2024–2026 och beslut ska fattas i juni 2024. Det är beslutsorganen som fattar beslut om verksamhetsställenas placering och tjänster per servicehelhet. Varhas nya servicenät ska vara tillgängligt och bestå av fasta serviceställen samt av mångsidiga digitala och mobila tjänster. När servicenätet förnyas ska kontinuiteten i kundens service och de språkliga rättigheterna tillgodoses så, att den nya tjänsten fungerar innan en ändring träder i kraft.

I enlighet med Egentliga Finlands välfärdsområdes vision vill vi tillsammans med våra partners trygga hälsa och välfärd för alla i Egentliga Finland, tvåspråkigt.