Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.10.2023 17.30

Välfärdsområdesstyrelsen bestämde hyror som Varha tar ut, främjade utveckling av projektet Dentalia som hör till munhälsovården och beslöt om sammanträdesdagar för nästa år.

Nyckelord:
Aluehallituksen tunnus

Varha har uthyrningsverksamhet som är förknippad med boende för äldre, personer med funktionsnedsättning eller på annat sätt stött boende på sociala grunder. Objekt som hyrs ut finns i ca. 170 fastigheter och byggnader, där det finns inalles ca. 3400 bostäder.

Bostäderna som hyrs ut är i regel sådana servicebostäder, där Varha producerar de tjänster för stöd för boende som kunden behöver.

Varhas föremål som är avsedda för boende har mest byggts i enlighet med finansierings- och utvecklingscentralens (ARA) bestämmelser om lån och understöd. Utöver de objekt som har finansierats med ARA har Varha även fastigheter som är avsedda för som bostadsuthyrning för äldre och för stött boende på sociala grunder, och fastigheterna har hyrts bl.a. av privata omsorgsföretag.

Dessa är objekt med marknadspriser för Varha, men gällande de hyresobjekt för boende som Varha erbjuder har man haft en tanke att förverkliga en jämlik prissättning när det när gäller prissättning för bostadshyror så att det följs samma princip för hyresbestämning enligt ARA:s regler i alla Varhas hyresobjekt.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt på tisdagen att bestämningen av bostadshyror sker även i fortsättningen i enlighet med de anvisningar som ARA har utarbetat. På basis av anvisningen räknas fastighets- och bostadsspecifika bostadshyror med den s.k. självkostnadsprincipen. Dessutom kan det tas ut av kunderna även andra avgifter som inte ingår i hyran, såsom el- och vattenavgifter samt andra serviceavgifter som utgår från kundens behov. Som prissättningsprincip används självkostnadsprincipen.

Fastighets- och boendespecifika hyror bestäms årligen så att de motsvarar förändringen i fastighetskostnaderna, med beaktande av ändringarna i maximibeloppet av bostadskostnader. Genom beslutet ändras inte gamla, giltiga avtal om bostadshyra.

Projektet Dentalia framskrider

I fastigheten Dentalia som finns på Lemminkäinengatan i Åbo fungerar mottagningar för vanliga tandläkare och specialtandläkare samt tandläkarundervisningens grundundervisnings- och specialiseringsutbildning vid undervisningskliniken. Dessa täcker ungefär en femtedel av besök inom munhälsovården i Åboregionen.

Munhälsovården i Varha har funktioner på alla våningar i den s.k. runda delen av Dentalia. Att tjänsterna är lagstadgade, den stora efterfrågan och att lokalerna inte är tillräckliga förorsakar ett behov av fortsatt planering av verksamheten som har placerats i Dentalia. De gamla lokalerna fattas bl.a. personalrum, kontors- och lagerlokaler.

Projektplaneringen tillsammans med aktörerna och funktionerna vid den odontologiska institutionen vid Åbo universitet möjliggör det bästa möjliga samarbetet även när det gäller lokalerna. Genom att göra så här kan kostnaderna minskas genom att hitta gemensamma lokaler och synergi t.ex. gällande kontorslokaler, pauslokaler och mötesrum.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att godkänna den operativa planen för munhälsovården och att lokalerna i enlighet med planen beaktas i behovsutredningen i projektet Dentalia. I samband med utredningen görs det en kostnadskalkyl över projektet inom ramen för fullmakten att uppta mera lån.

Under vårsäsongen 12 sammanträden

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträder 12 gånger för ett officiellt sammanträde under vårsäsongen 2024. Utöver de officiella sammanträdena har välfärdsområdesstyrelsen nio aftonskolor, där det ges bakgrundsfakta till aktuella ärenden som kommer att föras till beslutsfattande.

Det beslöts att kilometerersättningar för transporter i enlighet med 39 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda betalas enligt de riktlinjer som skatteförvaltningen har stakat ut. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.