Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.8.2023 09.25

Varha anställer mer personal och utökar sina digitala tjänster när vårdgarantin skärps

Nyckelord:

Maximitiderna för att få vård inom primärvården kommer att skärpas i hela Finland från och med den 1 september 2023. Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) förbereder sig på skärpningen av vårdgarantin bland annat genom att anställa mer personal, utöka utbudet av egenvård och distanstjänster samt samordna arbetet vid regionens hälsocentraler.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Vårdgarantin i hela Finland skärps från början av september, så att det ska vara möjligt att träffa en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inom 14 dagar, om bedömningen av vårdbehovet förutsätter det. För mun- och tandvårdens del innebär vårdgarantin att det från början av september ska vara möjligt att få icke-brådskande vård inom fyra månader. I dagsläget är kravet på tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård inom primärvårdens öppna sjukvård tre månader och inom mun- och tandvården sex månader. 

Egentliga Finlands välfärdsområde förbereder sig på skärpningen av vårdgarantin med flera åtgärder

Verksamhetsmodellerna för Varhas alla hälsostationer kommer att harmoniseras i hela regionen så att patientvården ordnas smidigt och på samma sätt oberoende av hälsostation (t.ex. bedömning av vårdbehovet, vårdhänvisning, vårdplaner, multiprofessionellt samarbete samt stöd för kontinuitet i vården). Utbudet av digitala tjänster för egenvård kommer att utökas och harmoniseras. Omaolo-tjänsterna kommer att tas i full användning inom hela Varha. Distanstjänsterna tillhandahålls hela välfärdsområdet och kommer särskilt att riktas till de områden där det råder brist på arbetskraft.

– Vårt mål är att till social- och hälsocentraltjänsterna rekrytera sammanlagt 20 nya hälsocentralsläkare och 20 nya sjukskötare inom öppenvården. En del av skötarna kommer att arbeta inom distanstjänsterna. Utöver det här behöver vi ytterligare 3 minnesskötare, 15 fysioterapeuter, 15 psykiatriska sjukskötare, 7 tandläkare och 7 munhygienister, säger Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården.

Utöver de ökade personalresurserna förbereder sig mun- och tandvården på att fortlöpande utveckla verksamheten, för att på så sätt kunna erbjuda smidigare tjänster och vård, samt för att kvalitetsmässigt förbättra tillgången till vård.

– Under våren har öppettiderna för mun- och tandvårdens kund- och patientservice harmoniserats i regionen. Vi håller också på att utveckla våra e-tjänster för tidsbokning och ärendehantering. Ett exempel på det här är symtombedömningen av skada i tänder eller munområdet som kan göras i Omaolo. Vi utvecklar också samarbetet med privata tjänsteleverantörer och utökar användningen av servicesedlar i hela regionen, berättar Marina Merne-Grafström, chef för mun- och tandvården.

Framöver är det öppenvården som kommer att bedöma vårdbehovet vid problem med missbruk eller den psykiska hälsan.

– En multiprofessionell digital mentalvårdsklinik är också under beredning och förväntas inleda sin verksamhet i september. Till en början kommer kliniken att vara tillgänglig för dem som bor i Åbo, Pargas, Nådendal, Loimaa och Kimitoön. Mentalvårdskliniken ska tillhandahålla distansmottagning och senare också gruppträffar och andra e-tjänster på distans i den mån det är möjligt, berättar Tommi Väyrynen, chef för missbruks- och mentalvårdstjänster.

Varha förbereder sig också på att ta i användning Terapinavigatorn (terapianavigaattori.fi), som har utvecklats inom ramen för projektet Första linjens terapier. Terapinavigatorn tas stegvis i användning under 2023 och 2024.

Bedömningen av vårdbehovet fastställer behovet av vård och hur brådskande behovet är

Från och med den 1 september 2023 ska vårdbehovet bedömas inom samma vardag som kunden kontaktar verksamhetsenheten. Vårdbehovet ska bedömas genom en individuell bedömning av patientens behov av undersökningar eller vård och av hur brådskande behovet är.  Därutöver bedöms vilka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som ska ge den vård eller utföra de undersökningar som patienten behöver.

– Hälsostationerna inom Varha är lätta att nå per telefon. Vi besvarar cirka 10 000 samtal i veckan och kan svara på de flesta av dem inom samma dag. Under samtalet bedömer en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om personen kan få hjälp via rådgivning och vägledning eller om det behövs en mottagningstid. Samtidigt bedöms vilken expert som är bäst lämpad att för vårda patienten, berättar Suvi Vainiomäki.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan också kontaktas via Omaolo. Den skärpta vårdgarantin gäller sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. Både fysiska och psykiska hälsoproblem omfattas av vårdgarantin. Tidsfristen gäller ordnandet av den första vårdhändelsen.

– Till exempel vård enligt en vårdplan för kronisk sjukdom omfattas däremot inte av den skärpta vårdgarantin. I dessa fall kommer man överens om vårdtiderna i den individuella vårdplanen, säger Vainiomäki.

Maximitiden på 14 dygn gäller inte

  • vård enligt en vård- eller rehabiliteringsplan 
  • primärvårdsmottagningar hos specialistläkare inom andra medicinska specialiteter än allmänmedicin
  • vård som ges med det enda syftet att kunna ge ett intyg eller ett utlåtande inom hälso- och sjukvården
  • tjänster som främjar hälsa och välbefinnande, som till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och andra förebyggande hälsovårdstjänster.

Även dessa tjänster ska dock ordnas inom en skälig tid: senast inom tre månader eller inom den tid som anges i vård- eller rehabiliteringsplanen.  

Den som bor i Egentliga Finland kan lämna respons på hur vårdgarantin uppnåtts via Varhas kanal för kundrespons: varha.fi/respons eller genom att kontakta verksamhetsstället direkt.

Mer information om kundens och patientens rättigheterKlientens och patientens rättigheter
Mer information om vårdgarantin: Skärpningen av vårdgarantin (social- och hälsovårdsministeriet)
Information om vårdgarantin inom Varha: Statistik över tillgång till social- och hälsovård

I den här videon tar vi upp frågor om vårdgarantin.

Skip video

Embedded content cannot be displayed because cookies were declined.