Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.2.2024 09.08

Varha beviljar 2,27 miljoner euro i understöd till organisationer inom social-, hälso-, och räddningssektorn

Nyckelord:

Sektionen för främjande av välfärd och hälsa inom Egentliga Finlands välfärdsområde beslutade på sitt möte den 14 februari 2024 om understöd till organisationer inom social-, hälso- och räddningssektorn. Det utdelade beloppet uppgick till 2 273 050 euro. För understöd till organisationer har reserverats 2 720 000 euro.

Högar med mynt på bordet.

- De 446 850 euro som ännu inte fördelats kommer att fördelas mellan de organisationer som inte fick understöd i den första omgången. Även för dem som redan beviljats understöd kan små revideringar göras om helhetsbedömningen så kräver, säger Heikki Tamminen, ordförande för sektionen för främjande av välfärd och hälsa i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Enligt Tamminen förhandlar hela sektionen fortfarande om det understöd på nästan 450 000 euro som ännu inte har fördelats. Sektionen för välfärd och hälsa kommer att diskutera frågan på sitt möte den 6 mars.

- Detta gjordes över partigränserna även med de understöd som nu beviljades. Vi ville ta hänsyn till experternas helhetsbedömning och det faktum att organisationernas förutsättningar för verksamhet faktiskt bibehålls i det understödsförslag som nu godkänts och omarbetats.

- Vi ville också behandla de sökande jämlikt och rättvist så att den ansträngda ekonomiska situationen inte skulle skapa en oöverkomlig situation för någon organisation, säger Tamminen som motivering till beslutet.

Tamminen säger att han är nöjd med resultatet.

- I en pressad ekonomisk situation och inom ramen för den budget som fastställts av fullmäktige var vi också tvungna att göra vissa justeringar av understöden, men tack vare samarbetet skedde det på ett rättvist sätt. Jag vill tacka beredarna och fullmäktigeledamöterna för att de hittade en hållbar kompromiss, tillägger Tamminen.

Varha stöder organisationernas verksamhet genom att bevilja verksamhetsunderstöd och ingå partnerskapsöverenskommelser. Verksamhetsunderstöd beviljas organisationer för regelbunden och innovativ verksamhet samt för avvikande situationer i verksamheten.

Partnerskapsöverenskommelser stöder verksamhet som anknyter till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter.

Partnerskapsöverenskommelser kan utöver ekonomiskt stöd även innehålla andra former av samarbete och innefattar alltid ett förhandlingsförfarande.

 Fakta

 • 135 ansökningar om understöd inlämnades 
 • Åbo stads understödsansökningsprocess pågick samtidigt som Varhas. Fem ansökningar överfördes till Åbo och tio ansökningar överfördes från Åbo till Varha. 
 • Det totala ansökta beloppet var 4 328 755 euro. Ansökningarna överskred budgeten för Varha-understöd med 1,6 miljoner euro.  
 • 28 organisationer ansökte om mer än 50 000 euro 
 • 13 organisationer ansökte om mer än 100 000 euro 
 • Fyra organisationer ansökte om mer än 200 000 euro 
 • En organisation ansökte om mer än 300 000 euro.  
 • 20 organisationer ansökte om partnerskapsöverenskommelse med villkor på STEA- eller annan offentlig finansiering
 • Tre organisationer ansökte om två eller flera partnerskapsöverenskommelser. 

Understöd betalas ut i enlighet med Egentliga Finlands välfärdsområdes sektion för välfärd och hälsa beslut och bidragsbeloppet:

 • bidrag på högst 40 000 euro i en betalning
 • bidrag på över 40 000 euro i två delbetalningar

Sektionens mötesprotokoll har inte ännu justerats.