Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 28.11.2023 17.22

Varha fick en ny resultatgrupp

Nyckelord:

Det beslöts att tjänsterna för barn, unga och familjer centraliseras till en ny resultatgrupp som ska inledas i resultatområdet för social- och hälsotjänster i september 2024. Den regionala välfärdsplanen föreslås välfärdsområdesfullmäktige att godkännas.

Aluehallituksen tunnus

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände för sin del  den regionala välfärdsplanen vid sitt sammanträde på tisdagen och föreslår vidare välfärdsområdesfullmäktige att den godkänns.

Planen ska utarbetas en gång per fullmäktigeperiod och den är ett centralt styrande verktyg i främjandet av välfärd och hälsa och i minskningen av hälso- och välfärdsskillnaderna. I planen stakas det ut riktlinjer för insatsområden, målsättningar och åtgärder för främjandet av välfärd och hälsa för åren 2023-2025.

Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen fortsätter

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade beredningssituationen för budgeten och ekonomiplanen 2024-26. Finansministeriet preciserade sina anvisningar om balanseringsprogram. Andelen efterhandsgranskning 2026 som strukits i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet ska återställas i programmet för att trygga fullmakten att uppta lån. Behandlingen av programmet fortsätter i välfärdsområdesstyrelsen.

Utvecklingen av ekonomin under det innevarande året samt budgetförslaget 2024 som kommer att uppvisa underskott förutsätter att ekonomiplanen utarbetas så att det uppvisar överskott eftersom underskottet som bildas år 2023 ska täckas före utgången av år 2026.

Det ingår betydande balanseringsåtgärder för ekonomin i budgeten och ekonomiplanen. Välfärdsområdesdirektörens ändrade förslag till budgeten föreslås välfärdsområdesstyrelsen vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 12.12.2023.

Bokslutsprognosen för 2023 som tagits fram utifrån uppgifterna från oktober förutspår ett underskott på 120,6 miljoner euro för välfärdsområdet, vilket avviker avsevärt från 56,2 miljoner som välfärdsområdesstyrelsen godkänt. På basis av dessa betydande avvikelser i bokslutsprognosen ska en ändring i budgetens bindningsnivåer föreslås välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla ändringarna i budgeten under räkenskapsperioden.

Egen resultatgrupp för barn, unga och familjer

Till den nya resultatgruppen övergår familjecentraltjänsterna samt bland annat socialt arbete med barnfamiljer och barnskyddet, vilka för tillfället hör till resultatgruppen för social- och funktionshinderservice.

Till den nya resultatgruppen övergår familjecentraltjänsterna samt bland annat socialt arbete med barnfamiljer och barnskyddet, vilka för tillfället hör till resultatgruppen för social- och funktionshinderservice.

- Tjänsterna för barn, unga och familjer har varit spridda i Varha. Välfärdsområdesstyrelsen ansåg det nödvändigt att tjänsterna samlas ihop till så kundorienterade helheter som möjligt. Jag är verkligen glad över att detta nu går framåt, konstaterade ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja nöjd.

Ändringen berör direkt cirka 1 600 arbetstagare. Beredningen av den mera detaljerade underorganisationsstrukturen påbörjas under vårsäsongen 2024. Så får man den nya organisationen byggd direkt i det nya kund- och patientinformationssystemet, som är under upphandling.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt även att inrätta en tjänst som servicedirektör i resultatområdet för social- och hälsotjänster. Målsättningen är att den nya organisationen kan inleda sin verksamhet i september 2024.

För välfärdsområdesstyrelsen presenterades en konditionsutredning som gäller fastigheter som överfördes till Varha. Välfärdsområdesstyrelsen antecknade utredningen för kännedom, och vill ha en lokalplan på lång sikt. Vid behov görs det preciseringar i utredningens rapport om sammanfattningarna under slutet av året 2023.

Avsikten är att utnyttja rapporten om sammanfattningarna i planering som gäller servicenätet, i utarbetning av fastighets- och lokalstrategin samt i lokalplanering på lång sikt.

Det beslöts om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.