Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.12.2023 11.20

Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet godkändes

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Varha godkände enhälligt programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet på 270 miljoner euro, och att det inleds samarbetsförhandlingar i resultatområdena för koncerntjänster och organiseringens tjänster.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesdirektören presenterade för välfärdsområdesstyrelsen vid tisdagens sammanträde en ny balanseringsplan, vars besparingsmål är 270 miljoner före utgången av år 2026. Det förslag som välfärdsområdesstyrelsen godkände 7.11 och det principbeslut som välfärdsområdesfullmäktige fattade 15.11 skulle bearbetas eftersom ministerierna tillställde välfärdsområdena 24.11 en uppgift att finansministeriet kommer inte att godkänna områdenas sådana balanseringsprogram, i vilka det ingår antaganden om efterhandsgranskningen av statsfinansieringen år 2026, vilken görs utifrån bokslutsuppgifterna för år 2024.

I ändringen av balanseringsprogrammet beaktades principbeslutet som välfärdsområdesstyrelsen fattade. Välfärdsområdesstyrelsen godkände det föreslagna programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024-2026, och som följd av ändringarna i det ska även beredningen av välfärdsområdets budget och ekonomiplan ändras att motsvara de motsvarande sifforna i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet.

Samarbetsförhandlingarna fick godkännande

Välfärdsområdesstyrelsen godkände att det i resultatområdena för koncerntjänster och organiseringens tjänster kan inledas samarbetsförhandlingar.

− Vårt mål är att vi ska behöva avstå från så lite personal som möjligt. Besparingsmålen för personalkostnaderna är också betydande, och i förhandlingarna söker vi tillsammans olika sätt att hitta besparingar. Vi vill på alla sätt respektera vår personal i den här processen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

Det föreslås förhöjningar i kundavgifter

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesstyrelsen att en höjning av folkpensionsindexet på 10 procent skulle förhöja kundavgifter inom hälsovården med en likadan höjning på tio procent 1.1.2024. Bakom förslaget finns förordningen om klientavgifter som SHM ändrade, i vilken eurobelopp som föreskrivits i förordningen justeras i enlighet med förändringen i folkpensionsindexet. Det betyder en förhöjning på cirka 10 procent i maximibeloppen av avgifterna. Samma förhöjning skulle gälla även sådana avgifter, vars maximibelopp inte föreskrivs i förordningen.

Befrielsegrunderna för avgifterna skulle dock förbli oförändrade. Även avgiftstaket föreslås en förhöjning av samma storlek som höjningen av folkpensionsindexet, och från början av år 2024 är avgiftstaket 726 euro per kalenderår. Avkastningarna från kundavgifterna i social- och hälsovården i Egentliga Finland skulle med dessa förhöjningar enligt de prelimära beräkningarna vara 150 miljoner euro år 2024.

Hälsocentralsavgift blir besöksavgift

Kundavgiften för långvarig familjevård som beviljas som specialomsorger föreslås i fortsättningen vara inkomstrelaterad enhetligt med annan långvarig familjevård. Det görs inga förhöjningar i kundavgiften för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, kundavgiften för klubbverksamhet för äldre personer med funktionsnedsättning, kundavgiften för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättning samt i självriskandelarna i färdtjänster.

När det gäller läkarens mottagningstjänst inom öppenvården i primärvården (hälsocentralsavgift) föreslås välfärdsområdesfullmäktige att det tas endast en besöksavgift i användning inom hela området för Varha. Besöksavgiften tas ut högst tre gånger per år. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige förhöjningar även i räddningsmyndighetens serviceavgifter. Hur lönesättningen för personliga assistenter fungerar bedöms på nytt om ett år.

Förslaget till servicenivån för riktandet av bröstcancerscreening sändes tillbaka för tilläggsutredning och fullmäktigemotionen som hänför sig till samma ärende avfördes från föredragningslistan. Det beslöts om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.