Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.11.2023 16.36

Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet överfördes till välfärdsområdesfullmäktige för behandling

Nyckelord:

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finland ska behandla välfärdsområdets program för produktivitet och ekonomisk effektivitet den 15 november. Programmet krävs för att Varha ska kunna utnyttja fullmakten att uppta lån år 2024. Även budgetunderskottet under innevarande år kräver balanseringsåtgärder. Det godkända programmet ska lämnas in till Finansministeriet senast den 15 november 2023.

Vit flagga på flaggstången. Biljetten har en logotyp som lyder "Varha. Välbefinnandeområdet i det faktiska Finland. Propertika-Finlands välfärdsområde'. Himlen i bakgrunden är klarblå.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände inte det föreslagna programmet för balansering av ekonomin vid sitt sammanträde den 7 november, utan överförde det till välfärdsområdesfullmäktige. Flera ändringar gjordes i planen enligt majoritetens förslag efter en omröstning med rösterna 8–7. För Centerns ändringsförslag röstade även SDP och Vänsterförbundet. Samlingspartiet, Sannfinländarna, De gröna och SFP röstade för programmet enligt det ursprungliga förslaget. Välfärdsområdesstyrelsen ställde 230 miljoner som balanseringsmål i stället för föreslagna 270 miljoner. Det minskade målet grundar sig på en ökad statsfinansiering efter efterhandsjusteringen år 2026. (Nyhet 7.11.2023: https://www.varha.fi/sv/aktuellt/valfardsomradesstyrelsen-varha-sankte-…)

Finansieringen av välfärdsområdena justeras med två års fördröjning så att den motsvarar de faktiska kostnaderna. Finansieringen för år 2026 grundar sig således på kostnadsutvecklingen år 2024. Efterhandsjusteringen görs på riksnivå. Välfärdsområdets statsfinansiering påverkas dels av kriterierna för beviljande av finansiering, dels av utjämningsmekanismen under övergångsperioden. Beräkningarna av efterhandsjusteringen är förknippade med stor osäkerhet, bland annat för att statsfinansieringen alltid fastställs årligen i samband med statsbudgeten och för att det gjorts betydande nedskärningar under övergångsperioden, vilket fördröjer utvecklingen av välfärdsområdets finansiering. Det ursprungliga programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet grundar sig inte på den beräknade efterhandsjusteringen, eftersom utfallet för 2024 ännu inte finns att tillgå.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 november att överföra beslutet om balanseringen av ekonomin till välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen anmälde avvikande mening om detta vid sammanträdet. Han framhöll att välfärdsområdesstyrelsen är det behöriga organet i ärendet enligt förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands välfärdsområde. Bedömningar i samband med beredningen visar att det ändrade produktivitetsprogrammet inte uppfyller den lagstadgade skyldigheten att täcka underskottet i välfärdsområdet. Enligt lagen ska underskottet täckas före slutet av 2026. Styrelsens protokoll publiceras efter justering på

https://varha-publikation.triplancloud.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm