Hoppa till huvudinnehåll

Barnskyddsanmälan

Med denna blankett gör du en barnskyddsanmälan, när du misstänker att barnets behov av barnskydd bör utredas.

Ta även omedelbart kontakt med socialjouren i brådskande fall, ifall du misstänker att barnet misshandlas, barnet plötsligt är utan vårdnadshavare eller vårdnadshavaren är berusad. Klienttelefonnummer till socialjouren telefon 02 262 6003 (24/7). Ring 112 i nödsituationer.

Myndigheter såsom personer som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos social- och hälsovården, skolväsendet, polisen eller en församling har en skyldighet som är stadgad i barnskyddslagen att göra en anmälan till barnskyddsmyndigheterna om de i sin uppgift fått kännedom om barn som behöver barnskydd. Även andra såsom föräldrar, grannar, släktingar, vänner eller barnet självt, vilka misstänker att barnet eller den unga behöver stöd av barnskyddet kan ta kontakt med socialarbetet inom barnskyddet med hjälp av blanketten.

Att göra barnskyddsanmälan grundar sig på 25 § i barnskyddslagen (13.4.2017/417).

För att registrera anmälan behöver vi några personliga uppgifter. Uppgifter behövs för att utreda klientes situation och för att nå anmälaren för att få eventuella tilläggsuppgifter. Den som är anmälningsskyldig kan inte göra anmälan anonymt. Andra personer än de som är anmälningsskyldiga kan göra anmälan anonymt men ifall anmälarens kontaktuppgifter fogas till anmälan kan uppgiften inte nödvändigtvis hållas hemlig för parterna. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 2 mom.)

För att nå klienten och för att reda ut situationen behöver vi kontaktuppgifterna till den person som gör anmälan. Vi ber att foga telefonnumren till anmälan (när det gäller en minderårig även telefonnumret till vårdnadshavaren), ifall anmälaren känner till dem.

Barnets hemkommun (Obligatoriskt fält)

Om den inte är känd, välj anmälarens hemkommun eller plats för händelse.

I Åbo används en annan anmälningsblankett. Du hittar blanketten genom länken nedan.
https://www.varha.fi/sv/barnskyddsanmalan

Personuppgifter (den som anmälan gäller)
Barnets namn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Barnet bor hos
Annat?
Vårdnadshavare eller ansvarig för barnets vård
Efternamn och förnamn
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Relation till barnet
Efternamn och förnamn
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Relation till barnet
Innehållet i barnskyddsanmälan (beskriv med egna ord) (Obligatoriskt fält)
Har barnet informerats om barnskyddsanmälan?
Har vårdnadshavaren / vårdnadshavarna informerats om barnskyddsanmälan?
Varför har barnet / vårdnadshavaren inte informerats om barnskyddsanmälan?
Anmälan gjordes av
Anmälan gjordes av
Tjänsteställning / yrkesbeteckning och verksamhetsställe
Kontaktuppgifter
Postadress
Telefonnummer
Anmälan har gjorts av en privatperson som förbjuder att uppgifter om anmälaren ges till dem som är delaktiga i ärendet. Orsak:
Vem har gjort anmälan
Annan instans, vilken?