Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.11.2023 12.23

Varhas servicestrategi skapar förutsättningar för att utveckla kundtjänsterna

Nyckelord:

Servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde fastställer långsiktiga mål för social- och hälsovården. Välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om strategin vid sitt möte den 15 november 2023.

Hymyilevät sormenpäät

Servicestrategin beaktar invånarnas behov, lokala förhållanden, tillgången och tillgängligheten till tjänster samt kostnadseffekter. Den är en del av strategin för hela välfärdsområdet.

- Servicestrategin utgör grunden för en vidareutveckling av servicen inom Varha. Vi strävar efter att förnya kundens hela servicehelhet. Helheten består av flera omfattande delhelheter, såsom utveckling av kundtjänsterna, digitala och mobila tjänster samt förnyande av informationssystemen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

När välfärdsområdesfullmäktige har godkänt strategin fortsätter planeringen av helhetsreformen, som närmare ska behandla utvecklingen av servicestrukturen och samordningen av tjänsterna, förnyandet av servicenätet och valet av serviceproducenter. Riktlinjerna för servicenätet som dras upp stegvis nästa år är en del av helhetsreformen.

Servicelöfte till kunderna: Din välfärd är viktigt för oss

Servicestrategin fastställer servicelöften som är avsedda att vägleda arbetet inom Varha.  

Varhas servicelöften:

  • Din välfärd är viktigt för oss. Vi stöder dig att ta hand om din egen välfärd och hälsa.
  • Vi erbjuder högklassig vård, service och trygghet i vardagen.
  • Våra kunniga professionella säkerställer god service. Det akademiska och utnyttjandet av forskningsbaserad information samt kundorientering utgör grunden för effektivitet i vår verksamhet.
  • Vi bemöter dig vänligt och uppriktigt. Vi erbjuder service på finska och svenska.
  • Du får kontakt med oss smidigt, vid behov dygnet runt.
  • Vi erbjuder tjänster på olika sätt –även som digitala och mobila.
  • Vi säkerställer att man får tjänster och vård i rätt tid samt att det finns kontinuiteti dem. Du kan påverka den kontinuerliga utvecklingen av våra tjänster. Vi bedömer regelbundet hur våra servicelöften förverkligas.

Servicestrategin granskar särskilt fem servicehelheter och servicelöften som hör samman med dem 1. Social- och hälsocentraltjänster, 2. Tjänster för barn, unga och familjer, 3. Tjänster inom mentalvård och missbrukarvård på basnivå, 4. Tjänster som ges hem till de äldre, serviceboende med heldygnsomsorg och gemenskapsboende samt 5. Sjukhustjänster på basnivå.

För alla dessa helheter har man fastställt mål, dragit upp riktlinjer för servicestrukturen, serviceutbudet och samordningen av service, samt tagit fram principer för val av serviceproducent och bildande av servicenät.

Många intressegrupper har gett sitt utlåtande om servicestrategin

Utlåtande om servicestrategin har begärts i två omgångar av många olika intressegrupper. Kommunerna i Egentliga Finland har senast behandlat utlåtandena vid kommunstyrelsernas möten under hösten 2023. 

Under våren 2023 ordnades åtta workshoppar för strategiarbetet samt fyra regionala diskussionsmöten för kommunala beslutsfattare och företrädare för intressegrupper (organisationer, företag).

Därutöver har 35 företag och organisationer gett sina utlåtanden i olika skeden av beredningen av strategin (bl.a.  Egentliga Finlands företagare och Åbo handelskammare). Av Varhas egna organ har alla nämnder och påverkansorgan gett sitt utlåtande.

Varha genomförde också två öppna enkäter om utarbetandet av servicestrategin som riktade sig till invånarna. Höstens enkät fick nästan sextusen svar och våren 5200 svar.

Nyhet om resultaten i invånarenkäten 24.10.2023