Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om handikappservice

Med denna blankett ansöker man om socialservice enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utevecklingsstörda. (Lagen om service och stöd på grund av handikapp, 3.4.1987/380; Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, 23.6.1977/519). Det har i båda lagarna presenterats ett visst serviceutbud, genom vilket det främjas att en handikappad person klarar av de dagliga sysslorna. Service och stöd enligt lagen om serivce och stöd på grund av handikapp ordnas, om en handikappad person inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för hen. Tjänster i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda beviljas klienten på basis av specialomsorgsprogrammet.

Man ansöker om stöd för rörlighet i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp med en egen, separat blankett. Du kan ansöka om övriga tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda med denna blankett. Man får vid behov hjälp och rådgivning av handikappservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde när det gäller ifyllandet av ansökan och när det gäller vilka bilagor som behövs i fråga om den service som du ansöker om. Om du inte vet vilken tjänst eller vilka tjänster du borde ansöka om, ta kontakt med servicehandledningen vid handikappservicen i Varha. Aktuella kontaktuppgifter: https://www.varha.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/tjanster-funktionshindrade

Den sökandes hemkommun (Obligatoriskt fält)
Den sökandes personuppgifter
Den sökandes namn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning
Adress
Postnummer
Telefonnummer
E-postadress
Vårdnadshavare eller intressebevakare, namn- och personuppgifter
Namn och kontaktuppgifter för annan kontaktperson
Uppgifter gällande den som uträttar ärenden, namn- och kontaktuppgifter, e-postadress
Språk för ärendehantering
Annat, vilket?
Handikappservice som söks
Välj en eller flera tjänster
Tjänst som beviljas på basis av specialomsorgsprogram, vilken?
Andra tjänster, vilka?
Basuppgifter om den service som söks
Utredning av den service / den stödåtgärd som söks (klientens egen syn på behovet av service)
På vilket sätt skulle den service som söks hjälpa er att klara er självständigt?
Får ni service eller ersättning från andra ställen för samma syfte, varifrån? Till exempel av försäkringsbolaget.
Bankförbindelse, till vilken det ekonomiska stöd eller den ekonomiska ersättning, vilket söks betalas (ifall det söks om en ersättning eller en ekonomisk stödåtgärd):
Hjälpbehov som förorsakas av handikapp eller sjukdom
Diagnoser / andra handikapp och sjukdomar
Begränsningar i funktionsförmågan, vilka hänför sig till handikappet /sjukdomen och behoven av hjälp
När har funktionsbegränsningen som hänför sig till handikappet eller sjukdomen, lik den nuvarande börjat?
Hjälpmedel i bruk: hemma / utanför hemmet
Bakgrundsuppgifter
Boende (med vem bor du, boendeform)
Eventuell dagvård, skola, eventuella studier eller eventuellt arbete
Får ni för närvarande tjänster av hemvården?
Andra socialtjänster som används för närvarande
Ytterligare uppgifter
Ytterligare uppgifter
Bilagor
Utlåtande av den offentliga hälsovården
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.
Kostnadsberäkning
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.
Andra bilagor (expertutlåtanden, fullmakt, utredning om intressebevakning)
Som mest 8 filer.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.
Som bilagor till ansökan ska vara:

  • Det ska bifogas till ansökan ett utlåtande (högst ett år gammalt) som avgetts inom den offentliga hälsovården och som innehåller en beskrivning av den sökandens handikapp och funktionsförmåga. (Fråga vid behov om mer information av funktionshinderservicen i Varha.)
  • Kostnadsberäkning (Ombyggnad av bostad, redskap och anordningar som hör till bostad, ändringsarbeten i bil o. dyl.)
  • Andra expertutlåtanden.
  • Fullmakt ifall man sköter ärendet på någon annans vägnar.
  • Eventuell utredning om intressebevakning.