Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:

Färdtjänsten är avsedd för personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafik. Vid behov kan också ledsagartjänst beviljas utöver färdtjänsten. På särskilda grunder kan också rätt att anlita bekant taxi beviljas.

Färdtjänsten kan ordnas på följande sätt, eller genom en kombination av dessa:

1. handledning och träning i användning av allmänna trafikmedel

2. ledsagartjänst

3. grupptransport

4. ersättning av skäliga kostnader för resa med taxi, invataxi eller annat liknande fordon

5. något annat lämpligt sätt.

Färdtjänst kan beviljas för resor för uträttande av ärenden, för fritidsresor samt arbets- och studieresor. Tjänsten kan inte användas för resor som gäller hälso- och sjukvård eller rehabilitering, om FPA:s reseersättning eller ersättning av försäkringsbolaget kan sökas för dessa resor.

En socialarbetare eller socialhandledare inom funktionshinderservicen bedömer huruvida du uppfyller kriterierna för färdtjänst. Bedömningen görs utifrån dina individuella behov och i samråd med dig. Till ansökan ska du bifoga en tillräckligt omfattande utredning om ditt hälsotillstånd, din funktionsförmåga och dina behov av stöd för rörlighet. Utredningen ska vara uppdaterad och beskriva din nuvarande situation. Du kan be om hjälp med utredningen av funktionshinderservicen.

Vid bedömningen av behovet av färdtjänst kartläggs också dina möjligheter att röra dig i din boendemiljö samt de tjänster du har möjlighet att använda, t.ex. kollektivtrafik, såsom låggolvsfordon och servicelinjer som kompletterar dem, eller anropstaxi.

Om du beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen eller handikappservicelagen ger socialarbetaren eller socialhandledaren anvisningar om hur du använder färdtjänsten. Antalet beviljade resor, vad som ingår och eventuella tilläggstjänster fastställs enligt dina behov.

I regel kan du använda resorna i din egen kommun och i grannkommunerna. I undantagsfall och vid behov kan resorna även gälla något annat område. Resorna beviljas vanligtvis för ett år i taget, och du väljer själv hur många resor du använder varje månad. Du ska själv se till att resorna räcker för hela året.

Vad kostar det?

Tjänsten är i övrigt avgiftsfri, men du betalar själv en självriskandel. Beloppet på självriskandelen ska motsvara kostnaden för kollektivtrafik, i enlighet med riktlinjerna för Egentliga Finlands välfärdsområde. Personalen vid funktionshinderservicen berättar mer om självriskandelen efter att du har beviljats färdtjänst.

För vem?

Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas personer med svår funktionsnedsättning. När det gäller färdtjänst anses funktionsnedsättningen vara svår om en person på grund av ett handikapp eller en sjukdom har långvariga, särskilda svårigheter att röra sig utanför hemmet och inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter. Välfärdsområdet ska oberoende av anslag ordna färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning, och den sökandes ekonomiska situation får inte påverka beviljandet av tjänsten.

Om nedsättningen av funktionsförmågan i första hand hänför sig till hög ålder eller om servicebehovet börjar vid hög ålder, tillgodoses behovet i första hand med service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen kan beviljas om

  • du har långvariga svårigheter att röra dig på grund av nedsatt funktionsförmåga (fysisk, psykisk, social), men du uppfyller inte kriterierna för svår funktionsnedsättning för färdtjänst
  • service som stöder rörligheten gör det möjligt för dig att bo hemma samt stöder din funktionsförmåga och din förmåga att hantera vardagen och sociala interaktioner
  • den hjälp du får av släktingar eller vänner inte är tillräcklig för att tillgodose din rörlighet
  • du dagligen använder hjälpmedel för att röra dig eller din rörlighet på annat sätt är avsevärt nedsatt.

Service enligt socialvårdslagen beviljas inom ramen för de anslag som reserverats för kalenderåret. Beslut om beviljande av färdtjänst fattas utifrån en socialarbetares eller socialhandledares helhetsbedömning av din funktionsförmåga och ekonomiska situation. Tjänsten är avsedd att trygga nödvändig rörlighet för dem som har de lägsta inkomsterna.

Gör så här

Kontakta personalen vid funktionshinderservicen i din kommun eller fyll i en ansökan om färdtjänst. Via länkarna längst ner på den här sidan kan du fylla i och skicka in ansökan eller skriva ut den och skicka den till funktionshinderservicen i din kommun.

Efter att du har ansökt om färdtjänst kommer en socialarbetare eller socialhandledare vid funktionshinderservicen att kontakta dig för att bedöma ditt servicebehov. För bedömningen behövs ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården som beskriver ditt nuvarande hälsotillstånd och din rörelseförmåga. Om du ansöker om tjänsten för arbets- eller studieresor ska du bifoga en utredning om din arbets- eller studieplats.

För att behandla en ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen måste vi ha ditt samtycke till att vi får kontrollera dina inkomstuppgifter i FPA:s register och Inkomstregistret. Om du bor tillsammans med din make/maka behöver du också ge samtycke till kontroll av hens inkomster. Inga inkomstuppgifter behövs för en ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen.

När din ansökan har behandlats får du ett skriftligt beslut samt anvisningar för begäran om omprövning.

Om du redan är klient hos funktionshinderservicen i Varha och vill ansöka om en ny tjänst eller ändring i en redan beviljad tjänst ska du kontakta din egen kontaktperson vid funktionshinderservicen.

Funktionshinderservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde hjälper dig vid behov med att fylla i ansökan och ta reda på vilka bilagor du behöver bifoga.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Sosiaalitoimisto, Aura

Vammaispalvelutoimisto, Kaarina