Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning och vård oberoende av personens vilja enligt specialomsorgslagen

Nyckelord:
Enligt specialomsorgslagen kan en person på basen av en ansökan till välfärdsområdets beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd intas till undersökning för att utreda behovet av vård oberoende av personens vilja om personen;

1. inte kan träffa avgöranden om sin vård och omsorg eller förstå konsekvenserna av sitt handlande,
2. sannolikt allvarligt äventyrar sin egen eller andras hälsa eller säkerhet, och
3. inte kan få vård och omsorg på något annat sätt.

Undersökningsperioden kan vara högst 14 dagar. Under den tiden utför läkare, psykolog och socialarbetare samt vid behov även annan social- och hälsovårdspersonal de undersökningar som behövs och personen får dygnet runt det stöd och den vård hen behöver.

Under undersökningsperioden ska den beslutande sakkunniggruppen fatta beslut om personen ska förordnas till vård oberoende av sin vilja. En person kan förordnas till vård oberoende av sin vilja för högst 6 månader åt gången.

För vem?

Enligt specialomsorgslagen kan en person på basen av en ansökan till välfärdsområdets beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd intas till undersökning för att utreda behovet av vård oberoende av personens vilja om personen;

1. inte kan träffa avgöranden om sin vård och omsorg eller förstå konsekvenserna av sitt handlande,
2. sannolikt allvarligt äventyrar sin egen eller andras hälsa eller säkerhet, och
3. inte kan få vård och omsorg på något annat sätt.

Tjänsten på svenska erbjuds av Egentliga Finlands välfärdsområde åt Åland och andra välfärdsområden.

Gör så här

Enligt specialomsorgslagen kan en person på basen av en ansökan till välfärdsområdets beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd intas till undersökning för att utreda behovet av vård oberoende av personens vilja.

Den ledande socialarbetaren inom krävande funktionshinderservicen ger information och råd i fråga om ansökningsförfarandet.

Ansökan får göras av personens lagliga företrädare, en anhörig eller annan närstående eller av en tjänsteinnehavare som anges inom förvaltningsstadgan för det välfärdsområde inom vars område personen vistas.

Innan personen förordnas till undersökning ska hens egen åsikt klarläggas. Personens vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ska höras innan personen förordnas till undersökning.

Servicekanaler

KUR serviceenhet

Vammaispalvelutoimisto, Turku