Hoppa till huvudinnehåll

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänsterna är avsedda för personer med neuropsykiatriska störningar eller intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsterna erbjuds när stöd-, hjälp-, vård- eller rehabiliteringsbehovet har förändrats och när tjänsterna inom socialservice, funktionshinderservice, hälso- och sjukvården eller den specialiserade sjukvården inte är tillräckliga. Ett sådant fall kan till exempel vara om du behöver krävande medicinska undersökningar som kräver multiprofessionell kompetens, en precisering av din diagnos, eller hjälp med utmanande situationer i vardagen.

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänsterna utformas så att de beaktar dina behov och mål. Tjänsterna grundar sig på multiprofessionellt samarbete mellan läkare, psykologer, socialarbetare samt sakkunniga inom funktionshinderservice. Du har också tillgång till ergo-, tal-, fysio- och musikterapeut, autism- och/eller kommunkationshandledare samt sexualrådgivare.

Du kan få krisvård om du har ett brådskande vårdbehov till exempel på grund av en kris i familjen eller någon annan ohållbar situation. En krisperiod varar i regel minst en vecka och under den görs en övergripande kartläggning av orsakerna till behovet av krisvård. En vårdplan och plan om fortsatt vård görs utifrån kartläggningen. Efter krisvården följer vanligen en undersöknings- eller rehabiliteringsperiod.

Under undersökningsperioden utreder vi hur ditt behov av stöd, hjälp, vård eller rehabilitering har förändrats. Vi gör undersökningar och utredningar samt kartlägger din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Perioden pågår i 2–4 veckor och i slutet av den får du ett utlåtande samt rekommendationer om fortsatt vård, rehabilitering och andra tjänster.

Under rehabiliteringsperioderna får du stöd dygnet runt för att du ska kunna planera och hantera din vardag. Rehabiliteringen är målinriktad, planmässig och tidsbunden. Målet är att hitta lösningar och rutiner som gör det möjligt för dig att leva ett meningsfullt liv i din befintliga boendemiljö eller vid behov i en ny miljö. Det finns både kort- och långvariga rehabiliteringsperioder.

För barn och unga samt vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som bor hos sina föräldrar eller i familjevårdshem erbjuds också kortvarig omsorg. Det innebär vård i intervaller eller under närståendevårdarens lediga perioder. Syftet med kortvarig omsorg är att underlätta familjens situation.

Vad kostar det?

Mer information om kundavgifterna i Egentliga Finlands välfärdsområde: https://www.varha.fi/sv/information-om-varha/som-kund-inom-valfardsomra…

För vem?

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver service som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen för den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Finskspråkiga tjänster: Kris- och undersökningsenheten inom psykiatri för personer med funktionsnedsättning svarar på akuta förfrågningar om klientplats utanför tjänstetid.

Kontakta samjouren om det finns ett akut behov av klientplats. På jouren kontrollerar man att symtomen inte beror på somatiska faktorer.

Servicekanaler

KUR serviceenhet