Hoppa till huvudinnehåll

Strategi och värderingar

Varhas strategi ger en helhetsbild av hur vi arbetar för att välfärdsområdets tjänster ska vara så högklassiga som möjligt för invånarna i området. Vårt mål är att vara det vänligaste och effektivaste, akademiska välfärdsområde som uppskattas av yrkesverksamma inom branschen. Det här målet styr allt vi gör, och vi följer regelbundet upp genomförandet av strategin.

Varhan strategiakuva

Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin för Egentliga Finlands välfärdsområde 21.9.2022. Välfärdsområdesstrategin är ett viktigt styrmedel för välfärdsområdesfullmäktige i den långsiktiga ledningen och styrningen av välfärdsområdets verksamhet.

Mission

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”

Värderingar

 • Uppskattande och jämlikt
  • Vi tar hand om alla. Vi erbjuder högklassiga och jämlika tjänster i enlighet med kundens behov och med vår servicestrategi.
 • Ansvarsfullt och effektivt
  • Vi kan vår sak. Vi utför resultatrikt arbete och resultatrik forskning. Vi förnyar modigt. Vi verkar ansvarfullt när vi ordnar tjänster och som arbetsgivare. Vi verkar på ett hållbart sätt.
 • Vänligt med yrkeskunnighet
  • Vi möter människor på ett vänligt och uppskattande sätt. Vi lyssnar och vi tar olika synpunkter i beaktande i vår verksamhet. Vi gör våra invånare och intressentgrupper delaktiga.

Vision

 • Vi är det vänligaste och effektivaste akademiska välfärdsområdet, uppskattat av de professionella.
 • Vi tryggar tillsammans med våra partners hälsa och välfärd för alla som bor i Egentliga Finland, tvåspråkigt.

Hur ser framgång ut 2026?

Genomförande av strategin

För att uppnå vårt mål genomför vi fem spetsprogram i Varha:

Genomförandet av strategin följs upp fortlöpande och rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige. Därutöver rapporterar Varha två gånger om året till Finansministeriet om hur programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet framskrider. I vårt arbete beaktar vi givetvis även de riksomfattande målen för social- och hälsovården och räddningstjänsterna 20232026.

14 strategiska projekt

 1. Tillgång till och kontinuitet i service och vård – öppenvård, mun- och tandvård samt tjänster som stöder funktionsförmågan
 2. Tillgången till mentalvårds- och missbrukartjänster förbättras och nivåstruktureringen fungerar
 3. Strukturförändring i servicen för barn, unga och familjer
 4. En fungerande servicekedja och effektivisering av service för äldre
 5. Plan för servicenätet
 6. Hyte- dvs. programmet för främjande av välfärd och hälsa
 7. Vårdavdelningstjänster på basnivå samt hemsjukhus
 8. Utveckling av ett diagnostiskt servicenät
 9. Minskande köerna till kirurgisk vård
 10. Utveckling av strategisk upphandling
 11. Utveckling av digital service
 12. Tryggande av tillräcklig personal inom räddningsverket
 13. Program för produktivitet och ekonomisk effektivitet
 14. Mobila tjänster

Servicestrategin

Varha har en separat servicestrategi där vi definierar våra långsiktiga mål för social- och hälsovården. Den godkändes av välfärdsområdesfullmäktige i november 2023.

Servicestrategin fastställer servicelöften som är avsedda att vägleda arbetet inom Varha.  

Varhas servicelöften:

 • Din välfärd är viktigt för oss. Vi stöder dig att ta hand om din egen välfärd och hälsa.
 • Vi erbjuder högklassig vård, service och trygghet i vardagen.
 • Våra kunniga professionella säkerställer god service. Det akademiska och utnyttjandet av forskningsbaserad information samt kundorientering utgör grunden för effektivitet i vår verksamhet.
 • Vi bemöter dig vänligt och uppriktigt.Vi erbjuder service på finska och svenska.
 • Du får kontakt med oss smidigt, vid behov dygnet runt.
 • Vi erbjuder tjänster på olika sätt – även som digitala och mobila.
 • Vi säkerställer att man får tjänster och vård i rätt tid samt att det finns kontinuitet i dem. Du kan påverka den kontinuerliga utvecklingen av våra tjänster. Vi bedömer regelbundet hur våra servicelöften förverkligas.

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i Egentliga Finlands välfärdsområde framöver.