Hoppa till huvudinnehåll

‌Stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten

Nyckelord:

Av motiverade skäl kan umgänget mellan ett barn och en förälder som inte bor med barnet ske som stöttat eller övervakat, eller med övervakade byten. Det här säkerställer barnets säkerhet under umgänget och stärker barnets rätt att träffa en förälder som bor annanstans.

Vid övervakade byten ser övervakaren till att barnet på ett säkert sätt överförs från den ena föräldern till den andra. Bytet kan också ske så att föräldrarna inte alls träffar varandra på umgängesplatsen. Vid stöttat umgänge är övervakaren tillgänglig under umgänget. Övervakaren stöder barnet och föräldern vid behov, och följer med hur umgänget framskrider. Vid övervakat umgänge ska övervakaren se och höra barnet och föräldern under umgänget. Övervakat umgänge kan fastställas endast om stöttat umgänge eller övervakade byten inte är tillräckliga stödåtgärder. Övervakaren har skyldighet att avbryta umgängestillfället eller bytet om det är otryggt för barnet, t.ex. om föräldern beter sig aggressivt eller kommer berusad till umgänget.

För vem?

Den familjerättsliga enheten ger handledning i frågor om stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten. I Egentliga Finlands välfärdsområde är stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten enligt socialvårdslagen tjänster som konkurrensutsätts regionalt. Tjänsten är avsedd för att tillgodose umgänget mellan barn bosatta i Egentliga Finland och deras föräldrar. Tjänsten är kostnadsfri enligt socialvårdslagen. En umgängesrapport görs för varje umgängestillfälle och byte. Föräldrarna kan själva få rapporterna genom att begära registeruppgifter från registratorskontoret i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Gör så här

För att den här tjänsten ska beviljas ska det finnas ett domstolsbeslut eller ett avtal om umgänge som barnatillsyningsmannen har fastställt.

  1. Domstolsbeslut/stadfäst förlikning

Om det finns ett domstolsbeslut/stadfäst förlikning, kontaktas den familjerättsliga enheten inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Ordnandet av umgänget börjar när föräldrarna skickar in beslutet/förlikningen gällande umgänget till den familjerättsliga enheten. Enhetens koordinator för umgängesplatser söker en plats för umgänget i enlighet med beslutet/förlikningen. Därefter fattar enhetens barnatillsyningsman beslut om att bevilja tjänsten. Beslutet skickas till båda föräldrarna per post. I beslutet anges umgängesplatsen och dess kontaktuppgifter. Föräldrarna bokar själva ett första besök till umgängesplatsen och kommer överens om umgängestider.

  1. Avtal som barnatillsyningsmannen har fastställt

Under förhandlingarna om umgängesavtalet kan föräldrarna komma överens om stöttat/övervakat umgänge eller övervakade byten. Barnatillsyningsmannen skickar det fastställda avtalet om umgänge till koordinatorn för umgängesplatser vid den familjerättsliga enheten. När en umgängesplats har hittats fattar barnatillsyningsmannen ett beslut om beviljande av tjänsten. Beslutet skickas till båda föräldrarna per post. I beslutet anges umgängesplatsen och dess kontaktuppgifter. Föräldrarna bokar själva ett första besök till umgängesplatsen och kommer överens om umgängestider.

Servicekanaler

Familjerättsliga enheten i Åbo