Hoppa till huvudinnehåll

Personlig assistans

Nyckelord:

Personlig assistans är en tjänst enligt handikappservicelagen för personer med svår funktionsnedsättning. Svår funktionsnedsättning innebär att en person har ett nödvändigt och upprepat behov av en annan persons hjälp i vardagen.

Personlig assistans betyder att en person med funktionsnedsättning får hjälp med sådant som hen inte kan göra själv på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Du kan ha rätt till personlig assistans om du på grund av en långvarig eller framskridande funktionsnedsättning eller sjukdom regelbundet behöver hjälp av en annan person för att klara av dina nödvändiga dagliga funktioner hemma eller utanför hemmet.

Rätt till tjänsten ansöks från välfärdsområdets funktionshinderservice. När vi behandlar din ansökan gör vi en individuell bedömning av ditt servicebehov, där ett möte med en socialarbetare eller socialhandledare inom funktionshinderservicen ingår. När din ansökan har behandlats får du ett skriftligt beslut samt anvisningar för begäran om omprövning.

Om du beviljas personlig assistans kommer en ansvarig arbetstagare att diskutera med dig om hurdan hjälp du behöver och hur den kan ges på bästa sätt. Välfärdsområdet kan ordna personlig assistans på olika sätt beroende på ditt behov.

Personlig assistans kan till exempel innebära att du

  • anställer en personlig assistent i rollen som arbetsgivare. I ett sådant fall svarar välfärdsområdet för kostnaderna för att anställa en assistent.
  • skaffar assistanstjänst från en serviceproducent med servicesedel som beviljas av välfärdsområdet
  • får personlig assistans som köpt tjänst från en av välfärdsområdets serviceproducenter.

För vem?

Funktionshinderservicen är avsedd för personer som har långvarig och bestående sjukdom, funktionsnedsättning eller funktionshinder och som därför behöver stöd och hjälp i vardagen. Funktionshinderservicen kompletterar andra social- och hälsovårdstjänster när de inte räcker till eller lämpar sig för behoven hos en person med funktionsnedsättning.  

Personlig assistans är avsedd för personer som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver regelbunden och långvarig hjälp av en annan person för att klara sina dagliga funktioner. Personlig assistans enligt handikappservicelagen beviljas inte om behovet av hjälp huvudsakligen beror på sjukdom och funktionsnedsättning som hör samman med åldrande. Beviljandet av tjänsten baserar sig på en individuell bedömning av servicebehovet.

Gör så här

Kontakta funktionshinderservicen i din kommun eller fyll i ansökan om funktionshinderservice. Du kan fylla i och skicka in ansökan på webbplatsen varha.fi eller skriva ut och skicka den ifyllda ansökan till funktionshinderservicen i din kommun.

Till din ansökan ska du bifoga ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården som redogör för ditt nuvarande hälsotillstånd och din funktionsförmåga samt för hur långvarig din sjukdom eller funktionsnedsättning är. Utlåtandet kan med fördel ges av den enhet som känner till din sjukdom eller funktionsnedsättning från tidigare.

Om du redan är klient hos funktionshinderservicen i Varha och vill ansöka om en ny tjänst eller ändring i en redan beviljad tjänst ska du kontakta din egen kontaktperson vid funktionshinderservicen.

Om du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta funktionshinderservicen i din kommun.

Servicen kan också ordnas med servicesedel.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Vammaispalvelutoimisto, Turku