Hyppää pääsisältöön

Akuuttigeriatrian pilotti

Iäkäs nainen saa tukea nuorelta naiselta, kävelevät kuvasta poispäin

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Akuuttigeriatrian pilotin valmistelu alkoi helmikuussa 2021 osana sote-rakenneuudistushankkeen palveluketjujen- ja kokonaisuuksien mallintamisen ikääntyneiden osiota. Hankkeen projektityöryhmässä työstettiin ikääntyneiden sosiomedisiinistä kriisiä, akuuttipalveluihin liittyviä pullonkauloja ja niiden priorisointia. Useat pullonkaulat liittyivät joko riittämättömään tiedonkulkuun tai siihen, että äkillisen voinnin laskun yhteydessä ei tehdä riittävää kokonaiskartoitusta ikääntyneen tilanteesta. Vuoden 2022 alusta pilotti siirtyi osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta.  Pilottitiimissä työskentelee kaksi geriatria, neljä asiantuntijasairaanhoitajaa ja koordinoiva sairaanhoitaja.

Pilotin tavoitteena on parantaa ikääntyneiden päivystystilanteiden laatua vahvistamalla geriatrista osaamista päivystystilanteissa sekä luoda yhteistyömalli Tyks Akuutin ja Varsinais-Suomen kuntien sote-toimijoiden välille jatkohoitosuositusten käytännön toteuttamiseksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi Tyks Akuuttiin luodaan kohdennettu geriatrinen arviointimalli päivystyspotilaille yhteistyössä Tyks Akuutin henkilöstön kanssa. Toimintakäytännöt tiedon välitykseen ja jatkohoitosuositusten lähettämiseksi kuntiin luodaan yhdessä maakunnan sote-toimijoiden kanssa. Pilotin kohderyhmänä ovat päivystykseen tulevat 75 vuotta täyttäneet varsinaissuomalaiset ikääntyneet, jotka asuvat kotonaan yksin tai joko omaisten tai kotihoidon avustamana.

Päivystykseen tullessa ikääntyneelle tehdään riskiseulonta, jonka perusteella kriteerit täyttävät ikääntyneet ohjautuvat geriatriseen arviointiin. Arvioinnissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ikääntyneen tilannetta ja selvitetään päivystyskäyntiin johtaneita taustasyitä. Arvioinnissa nostetaan esiin iäkkään erityispiirteitä, jotka tulee huomioida akuuttihoidossa. Tarvittaessa ikääntyneelle laaditaan arvioinnin perusteella jatkohoitosuositukset, jotka välitetään ikääntyneen kotikunnan sote-toimijoille sovituin käytännöin. Tavoitteena on parantaa hoito- ja palveluketjujen toimivuutta siten, että ikääntynyt saa nykyistä sujuvammin ja oikea-aikaisemmin tarvitsemaansa hoitoa ja palveluja.

Tulevaisuudessa suunnitellaan geriatrisen arvioinnin toimintamallin jalkauttamista Tyks Akuutin lähisairaaloihin Loimaalle, Saloon ja Uuteenkaupunkiin, sekä pilotoidaan sote-ammattilaisten puhelinkonsultaatioiden tuottamista ikääntyneitä hoitaville ammattilaisille.

Yhteystiedot

Laura Viikari
geriatri
Akuuttigeriatrian pilotti, Tyks Akuutti
laura.viikari@tyks.fi
puh.02 313 4305