Hyppää pääsisältöön

Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua

Mies ja kaksi naista keskustelevat toimistossa, sidosryhmä

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Tavoitteet

 1. Sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi elintapaohjausta
 2. Sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi henkilökohtaista asiakasohjausta
 3. Osallisuutta tukevan toiminnan ja järjestöjen roolin vahvistaminen
 4. Muilla hyvinvointialueilla kokeiltujen hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja omien toimintamallien yhteiskehittäminen.

Miten tähän päästään?

Varsinais-Suomessa tulee vahvistaa käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla järjestöt ja seurakunnat ovat kumppanina mukana hyvinvointialueen kehittämisessä ja sen toiminnassa. Toimenpiteessä vahvistetaan hyvinvointialueen sidosryhmäyhteistyötä ja ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm.

 • Kartoittamalla sidosryhmien elintapaohjausta tukevia toimintoja ja palveluja osaksi palvelutarjotinta ja lisäämällä sidosryhmien ja elintapaohjausammattilaisten keskinäistä tiedonjakoa mm. yhteisillä tapaamisilla.
 • Lisäämällä sidosryhmien toiminnan näkymistä asiakas- ja palveluohjauksen tietoalustoilla mm. kouluttamalla sidosryhmiä Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoon ja lisäämällä sidosryhmien ja asiakasohjaajien keskinäistä tiedonjakoa mm. yhteisillä tapaamisilla.
 • Kehittämällä yhteistyössä osallisuuden toimintamalleja, mm. pilotoimalla kokemusasiantuntijoiden kouluttamista tarkoituksena luoda pysyvä toimintamalli hyvinvointialueelle.
 • 17 kokemusasiantuntijaa valmistuu keväällä 2023. Eri ikäisten koulutettavien taustat ovat hyvin moninaisia, mm. somaattisia ja psyykkisiä sairauksia ja omaisnäkökulmaa eri taustoilla.
 • Kokemusasiantuntijat ovat jatkossa käytettävissä mm. vertaistukitoimintaan, kehittämistehtäviin ja koulutuksiin Varhan hyvinvointialueella.  
 • Juurruttamalla järjestöystävällisen hyvinvointialueen toimintamalli käytäntöön mm. varmistamalla hyvinvointialueen vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien yhteiskehittäminen yhteisillä tilaisuuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointialueen hyte-tulosryhmän ja sen alaisen järjestöprojektiryhmän sekä sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa.

Valmistuneita tuotoksia ovat mm.

 • Jo käytössä olevat järjestöjen avustuskriteerit vuodelle 2023 ja esitys kriteeristöstä, jolla arvioida järjestöjen rahoituskriteereitä yleishyödyllisen avustettavan toiminnan ja ostopalveluiden ns. harmaalla alueella.
 • Esitys hyvinvointialueen järjestökoordinaation resursseiksi ja tehtäviksi.
 • Esitys järjestöedustuksen liittämisestä osaksi hyvinvointialueen rakennetta.
 • Osallistuminen muiden hyvinvointialueiden sidosryhmäyhteistyötä valmistelevien työntekijöiden yhteisiin tapaamisiin ja jakamalla puolin toisin valmistelumateriaalia. Tähän mennessä yhteistyötä on tehty erityisesti avustusmallien luomisessa, järjestökoordinaation suunnittelussa ja järjestöedustuksen roolia ja paikkaa rakenteessa suunniteltaessa.

Toimintamallien kuvauksia

Järjestöavustusten valmistelu Varsinais-Suomessa:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoavustusten-valmistelu-varsinais-suomessa

Esitys yleishyödyllisen toiminnan järjestöedustuksesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakenteessa:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/yleishyodyllisten-jarjestojen-edustus-hyvinvointialueen-rakenteessa

Esitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestökoordinaation tehtävänkuvasta ja resursseista:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/varsinais-suomen-hyvinvointialueen-jarjestokoordinaation-tehtavankuva-ja-resurssit

Tulossa:

Kokemusasiantuntijakoulutuksen pilottimallin kuvaus

Oma arviointi, mittarit

Elintapaohjauksessa ja asiakasohjauksessa arvioidaan tavoitteiden mukaisen toiminnan lisääntymistä ja yhteistyön onnistumista. Osallisuustoiminnassa arvioidaan mm. kokemusasiantuntijoiden toiminnan ja yhteistyön lisääntymistä hyvinvointialueella.

Sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön onnistumisessa arvioidaan mm. järjestöystävällisen toimintamallin käyttöönottoa hyvinvointialueen strategisessa, taloudellisessa ja käytännön yhteistyössä ja yhteistyön merkitystä sidosryhmille.

Hyvinvointialueiden keskinäisessä yhteistyössä arvioidaan yhteistyön määrää ja hyvien toimintamallien jakamista ja käyttöönottoa.