Hyppää pääsisältöön

Kulttuurihyvinvointi osana asiakkaan palveluketjua

Ihmisiä konsertissa permannolla, valoja lavalla

Kulttuurihyvinvoinnin projektissa

  1. Kartoitettiin Varsinais-Suomen kuntien hyviä käytäntöjä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.
  2. Lisättiin osallistumismahdollisuuksia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia hyvinvoinnin haasteista kärsiville henkilöille.
  3. Lisättiin kuntien kulttuuri- ja kirjastoammattilaisten, järjestöjen ja sote-ammattilaisten tietoisuutta kulttuurihyvinvoinnista.
  4. Vahvistettiin kulttuurihyvinvointitoiminnan ja sote-palveluiden asiakasohjauksen yhteistyötä kehittämällä palveluohjausta ennaltaehkäisevään taide- ja kulttuuritoimintaan.
  5. Tunnistettiin ja kehitettiin yhteistyön tapoja hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välille kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Mistä kaikki alkoi ja mihin päästiin?

Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä ja ilmiönä vielä paikoin vieras hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tutkimusta kulttuurihyvinvoinnista on jo runsaasti, ja kulttuuriin, taidetoimintaan ja yhteisölliseen toimintaan osallistumisen tunnistetaan tukevan yksilön sekä yhteisöjen hyvinvointia. Sekä kunnissa että järjestöissä tehdäänkin paljon kulttuurihyvinvointityötä, mutta sitä ei välttämättä osata mieltää sellaiseksi. Tässä projektissa lisättiin kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksien hyödyntämistä osana sote-palveluita ja vahvistettiin kulttuurihyvinvointipalveluiden roolia osana asiakas-, palvelu- ja elintapaohjausta.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana projektissa selvitettiin Varsinais-Suomen kuntien kulttuuri(hyvinvointi)palveluiden nykytilaa ja lähitulevaisuuden yhteistyötarpeita haastattelemalla kuntien kulttuuripalveluiden edustajia. Kunnat toivoivat yhteistyön kehittämistä kulttuuri- ja sote-palveluiden välillä, ja tärkeäksi koettiin myös yhteistyö järjestöjen kanssa. Projektissa järjestettiin sote- ja kulttuurialan ammattilaisten yhteiskehittämistyöpajoja, joissa sote-palveluiden asiakas- ja palveluohjaajia koulutettiin ohjaamaan asiakkaita kulttuurin, harrastamisen ja luovan toiminnan pariin. Lisäksi kartoitettiin esteitä ja mahdollisuuksia sekä tarpeita mm. ikäihmisten ja paljon palveluita tarvitsevien osallistumisesta kulttuuritoimintaan. Projektin aikana sote-ammattilaisten tiedot kulttuurihyvinvoinnista vahvistuivat. Samalla saatiin tietoa voimavaroja ja merkityksellisyyden kokemuksia lisäävän toiminnan ohjauskäytännöistä ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista. Kulttuuripalveluiden ja -järjestöjen edustajat puolestaan saivat lisää tietoutta sote-palveluiden asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Eri alojen ammattilaiset kokivat yhteisen pöydän ääreen istumisen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi Varhan asukkaiden palveluiden kehittämisessä.

Syksyllä 2023 perustettu Varhan kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmä jatkaa osaltaan kehittämistyötä. Jatkossa on tarvetta kehittää muun muassa ohjausta perhekeskuspalveluista ennaltaehkäisevään taide- ja kulttuuritoimintaan, sekä edelleen asiakas-, elintapa- ja palveluohjausta huomioimaan paremmin kulttuurihyvinvoinnin palvelut. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä Varhan ja muiden toimijoiden välillä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi sote-palveluissa ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen yhdyspinnalla.

Kulttuurihyvinvoinnin projekti toimi eri ikä- ja kohderyhmien parissa. Yhteistyötahoina olivat mm. muut Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen osaprojektit, Varsinais-Suomen kuntien kulttuuripalvelut sekä Varhan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-yksikkö ja Turun ammattikorkeakoulu.

Miksi ja miten ohjata sote-palveluiden asiakkaita kulttuurin pariin? | Innokylä (innokyla.fi)


Tenna Käpylä
projektikoordinaattori
kulttuurihyvinvointi