Hyppää pääsisältöön

Raportoinnin kehittäminen

Kannettavan tietokoneen näytöllä raportti, pöydällä muistiinpanoja ja kahvikuppi

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käytössä useita eri potilastietojärjestelmiä. Ne tuottavat tietoa toiminnasta, mutta tieto ei ole helposti käytettävässä muodossa eikä sitä koota systemaattisesti. Yhtenäistä tietoa terveydenhuollon toiminnasta on tämän vuoksi saatavissa vähän, ja tiedon vertailu on hankalaa. Järjestelmien tuottamaa tietoa terveydenhuollosta ei voida luotettavasti käyttää toiminnan ymmärtämiseen tai kehittämiseen. Hoitotakuun tiukkenemisen ja hyvinvointialueiden muodostumisen myötä luotettavan tiedon saanti hoitoon pääsystä on yhä tärkeämpää. Myös diagnoosien ja käyntisyiden kirjaamisastetta on parannettava.

Tavoitteet

  1. Hoidon saatavuuden raportointi toimii luotettavasti Varsinais-Suomessa
  2. Lisätään osaamista hoitoon pääsyn tilastoinnista
  3. Laaditaan malli hoidon saatavuuden seurannasta Varsinais-Suomessa
  4. Lisätään diagnoosien ja käyntisyiden kirjaamisastetta

Miten tähän päästään

Luotettaviin hoitoonpääsylukuihin päästään yhtenäistämällä alueellisia toimintatapoja kirjaamisessa, tilastoinnissa sekä raporttien koostamisessa. Esiselvityksessä on käyty läpi THL:n avohilmoraportteja, jotta alueellinen tilanne hoitoonpääsyn kirjaamisesta selviää. Sen jälkeen on kuntien hoitoonpääsytilastoista keskusteltu kaikkien alueen perusterveydenhuollon organisaatioiden edustajien kanssa, ja mietitty mitkä asiat missäkin tuottavat haasteita, mistä ne johtuvat ja millaista apua kirjaamisessa kaivataan.

Keskustelujen pohjalta on laadittu yleinen kirjallinen ohjeistus hoidon tarpeen arvioinnin kirjaamisesta. Samasta aiheesta on tehty video, jossa kerrataan keskeiset aiheet. Lisäksi on potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa puitu mahdollisia järjestelmäkohtaisia ongelmia. Eniten ongelmia tuottaneen potilastietojärjestelmän kohdalla on tilattu toimittajalta koulutus, johon kutsuttiin hoidon tarpeen arviointia tekeviä ja esihenkilöitä. Koulutuksen pohjalta laadittiin yhteistyössä pääkäyttäjien kanssa järjestelmäkohtainen kirjaamisohje.

Teamsiin on perustettu kanavat, johon julkaistaan kuukausittain kunkin alueen kunnan hoitoonpääsystä kertovia tilastoja. Myös diagnoosien kirjaamisastetta raportoidaan.

Projektista on osallistuttu kansallisen hoitoonpääsyn kirjaamista edistävän työryhmän perustamiseen ja säännöllisiin tapaamisiin, jossa on myös THL:n edustus.

Mittarit

Projekti käynnistyi kesäkuussa 2022. THL:n julkaisemia hoitoonpääsytilastoja seuraamalla on havaittavissa, että hoitoonpääsytilastojen laatu on vuoden 2022 osalta kohentunut vuoden loppua kohden Varsinais-Suomessa. Yhä useampi käynti perustuu edeltävään raportoituun hoidon tarpeen arviointiin, ja todellinen hoitoonpääsystä kertova odotusaika tilastossa on näin ollen luotettavampi. Näin on tapahtunut sekä avosairaanhoidon että suun terveydenhuollon osalta.

Lisätiedot

Niina Lukkarla
projektipäällikkö
raportoinnin kehittäminen
niina.lukkarla@varha.fi
puh. 044 907 2907

Viivi Kiivas
projektikoordinaattori
viivi.kiivas@varha.fi
puh. 044 716 0478