Hyppää pääsisältöön

Päihdepalvelujen kehittäminen

Nuori aikuinen, mielenterveys ja päihteet

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Päihdepalvelujen kehittämishankkeen tavoitteet:

  1. Laatia kehittämissuunnitelma päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseksi
  2. Kehittää Varsinais-Suomen päihdepalveluiden ja hoidon saatavuutta

Projektissa lähdettiin liikkeelle kartoittamalla Varsinais-Suomen päihde- ja riippuvuuspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet. Kartoituksessa kävi ilmi suuret kuntakohtaiset erot palveluiden tarjoamisessa. Koko päihdepalvelujärjestelmä on hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. Päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien asiakkaiden on osittain ollut vaikea päästä hoitoon, joillain asiakkailla taas on paljon päällekkäisiä palveluita. Projektissa selkeytetään työnjakoa ammattilaisten välillä ja luodaan eheitä palvelupolkuja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ammattilaiset koordinoimaan hoidon ja palveluiden kokonaisuutta

Päihde- ja riippuvuusongelmia hoidetaan terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa ja erilaisissa ostopalveluissa. Projektin kehittämistyö kohdistuu erityisesti sote-keskusten mielenterveys- ja päihdeyksiköihin ja työikäisten sosiaalipalveluiden päihdehuollon palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sovitetaan yhteen tiimityön ja työparityöskentelyn avulla. Tarkoituksena on, että päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivän asiakkaan ei tarvitse itse tietää, mitä palvelua hän tarvitsee, vaan ammattilaiset toimivat yhdessä asiakkaan parhaaksi.

Helpotetaan pääsyä korvaushoitoon ja päihdekuntoutukseen

Isoimpia eroja hoitoon pääsyssä on opioidiriippuvaisten korvaushoidossa sekä pitkissä kuntouttavissa laitoshoidoissa. Projektin tavoitteena onkin madaltaa kynnystä korvaushoitoon niin, että korvaushoidon arvio ja hoidon toteutus tehdään sote-keskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Myös päihdekuntoutukseen pääsyä helpotetaan siten, että hoitoon pääsy tapahtuu samalla lailla koko Varhan alueella asiakkaan asuinpaikasta riippumatta.

Päihdepalveluissa työskentelevää henkilöstöä, järjestöjen toimijoita ja kokemusasiantuntijoita on otettu mukaan kehittämiseen työpajatyöskentelyn avulla. Mielenterveys- ja päihdeyksiköiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden henkilöstöstä koottu kehittäjäverkosto toimii projektityöntekijöiden tukena kun luodaan Varhan alueelle yhtenäisiä toimintakäytäntöjä.

Lisätiedot

Niina Jalo
projektipäällikkö

Päihdepalvelujen kehittäminen
Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
niina.jalo@varha.fi