Hoppa till huvudinnehåll

Sökning av statlig forskningsfinansiering för 2024

Forskningskommittén för Västra Finlands samarbetsområde utlyser 2024 års statliga forskningsanslag för hälsoforskning på universitetsnivå.
Ansökningstiden börjar 14.8.2023 och utgår 4.9.2023 klockan 15.45.

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) fördelas de statliga forskningsmedlen för samarbetsområdet Västra Finland till forskningsprojekt på universitetsnivå genom konkurrensutsättning. Samarbetsområdet omfattar välfärdsområdet Egentliga-Finland, välfärdsområdet Satakunta och välfärdsområdet Österbotten samt det statliga mentalsjukhuset som verkar i området.

Syftet med forskningsfinansieringen är att:

 1. främja befolkningens hälsa och välbefinnande genom effektiv hälsoforskning på hög nivå inom hälso- och sjukvården
 2. främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet
 3. producera ny information för utvecklingen av servicesystemet samt sköta informationsspridningen och nyttjandet av den inom hälsovården samt inom andra områden i samhället

Ansökningar kan tillställas av det välfärdsområde som upprätthåller hälso- och sjukvårdsenheter eller ett statligt mentalsjukhus inom samarbetsområdet Västra Finland (Hälso- och sjukvårdslagen, 1326/2010 och Social- och hälsovårds-ministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, 1125/2013). Den enskilda forskaren eller forskargruppen levererar en skriftlig ansökan digitalt via Varha:s e-tjänst. Förmannens namn och e-postadress bör framkomma i ansökningen. Projektet kan enbart ha en ansvarig ledare, vars förbindelse till den bakomliggande organisationen ska framgå av ansökan.

En enskild forskare eller forskargrupp lämnar in sin ansökan digitalt genom Varha:s elektroniska e-tjänst i enlighet med ansökningsanvisningarna. En förteckning över delansökningar relaterade till organisationens ansökningar kommer att skickas till varje organisation för godkännande och underskrift efter att ansökningsperioden har löpt ut.

Ansökningar utvärderas i projektarbetsgrupper bestående av medicinska och hälsovetenskapliga forskningsexperter. De centrala utvärderingskriterierna är forskningsprojektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården samt hälsovårdssystemet.

Ansökan om finansiering

Projektfinansiering ansöks med hjälp av separata ansökningsblanketter på finska eller svenska (observera att blanketter A och C är specifika för ansökningsgruppen kliniskt eller servicesystem och effektivitetsforskning)

 • Ansökningsblankett A för längre hunna och postdoktorala forskare (ny eller förlängningsansökan)
 • Ansökningsblankett B för de som fått ett förhandsbeslut. Notera! Att lämna in B-blanketten är en förutsättning för att få finansiering och sista ansökningsdagen  är densamma som för nya ansökningar.
 • Ansökningsblankett C för doktorander. Sökande som arbetar inom en offentlig sjukvårdsenhet inom samarbetsområdet Västra Finland och har rätt att studera för doktorsexamen antas till ansökningen om forskningsfinansiering (eller ansöker om studierätt senast den 20 september, och som finns angivet i ansökan).

I början av ansökningsblanketterna A och C finns ifyllnadspunkter som bör kryssas för, som  forskaren förbinder sig till för att lämna in en ansökan. Villkor för ansökningsberättigande för nya ansökningar, är att man har nödvändiga användar- och ID- rättigheter för att hantera VTR-medlen (statens forskningsfinansieringsmedel) för Egentliga-Finlands, Satakuntas eller Österbottens välfärdsområden eller statens mentalsjukhus (Gamla Vasasjukhus).

Dessutom bör ansökaren förbinda sig till användningen av Egentliga-Finlands,Satakuntas eller Österbottens välfärdsområdens eller statens mentalsjukhus (Gamla Vasasjukhus) affiliation i sina publikationer. VTR- medel (statens forskningsfinansiering) kan inte användas för samma eller liknande forskningsprojekt från andra samarbetsområden.

I denna ansökningsomgång ingår även konsortier (ansökningsanvisningen avsnitt 5) och 50/50 forskarvakanser för forskare som arbetar vid operativa enheter inom samarbetsområdet (ansökningsanvisningen avsnitt 6).

Att tillställa en ansökan via e-tjänsten:

 1. Gå in på ansökning link (sähköisen asioinnin kautta)
 2. Välj identifieringssätt. Använd Suomi.fi-identifiering antingen med certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder. Gamla användar-id:n fungerar inte längre. I frågor angående e-tjänsten, kontakta Marjukka.Heinio-Silfergren, vtr@varha.fi
 3. Då du loggat in dig (asiointi), så gå till sidan Uusi asiointi. De nödvändiga blanketterna finns under Asiointi lomakkeella. Vid ansökning av 50/50-forskarvakanser och konsortier följ anvisningarna på sidan Avoin asiointi.
 4. Öppna blanketten och fyll i den. Blanketten behöver inte ifyllas på en gång utan det kan göras i flera omgångar. Genom att klicka i rutan invid ”Haluan jatkaa myöhemmin” så sparas blanketten. Annars sparas blanketten genast och kan inte längre kompletteras. Den halvfärdiga blanketten hittas under Luonnokset.
 5. Efter att blanketten (antingen en fullständig eller delvis ifylld blankett) sparats öppnas en ruta till sidan Luonnokset. Den blankett som du ifyllt fins där. Ifall blanketten är ofullbordad kan du fortsätta med att fylla i den genom att klicka på namnet på blanketten. Då du öppnar en färdigt ifylld blankett kan du lägga till övriga bilagor.
 6. Införing av bilagor: Klicka upp utkastet (= färdigt ifylld blankett). Under Liiteasiakirjat syns den ifyllda ansökningsblanketten i pdf-form. Anslut de övriga bilagorna under Liitä tiedosto (Selaa/Tallenna tiedosto). Bilagorna ska tillställas i en enda fil i den ordning som anges i ansökningsblanketten.
 7. Klicka till slut på ”Lähetä”.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation angående innehållet ger

direktören för forskning och utveckling Ville Kytö, puh 050 463 7995

professor Riitta Suhonen, puh 050 304 2150.

För frågor som rör ansökningsprocessen, vänligen kontakta

projektkoordinator Marjukka Heiniö-Silfergren, puh. 050 529 0355, vtr@varha.fi